Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 05:09:47

Återkallelse av nätkoncession eller nätkoncession som löpt ut

Vill man som nätkoncessionshavare ta bort en ledning, måste nätkoncessionen återkallas. Ansökan om återkallelse av nätkoncession görs hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Man måste få beslut om återkallelse innan man börjar ta bort ledningen

Även om det rör sig om en ledning vars koncession löpt ut, måste man invänta beslut om återställningsåtgärder.

Den som har nätkoncession för linje har en skyldighet att driva ledningen

Ledningen får endast tas ur drift under kortare perioder då man behöver genomföra underhåll eller liknande. För ledningar eller ledningsnät som inte längre behövs, ska man som koncessionsinnehavare lämna in ansökan till Ei om att återkalla nätkoncessionen.

Återkallelsen kan gälla för hela ledningen eller för den del som inte längre behövs.

Ansökan om återkallelse av nätkoncession

I samband med beslut om återkallelse beslutar Ei också om återställningsåtgärder. Huvudregeln är att hela ledningskonstruktionen, det vill säga alla anläggningsdelar, ska tas bort.

Ansökan om återkallelse ska innehålla

  • En beskrivning av varför ledningen inte längre behövs.
  • En karta som tydligt visar vad som ska rivas. Här hittar du mer information om koncessionskarta.
  • En beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av, exempelvis fundament och kablar, samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för raseringen.

Om man väljer att lämna kvar ledningsdelar i marken

Motivera varför delarna bör få lämnas kvar och redogör för följande:

  • Anläggningsdelarnas påverkan på den lokala miljön. Beskriv om anläggningsdelarna består av material som kan utgöra en risk eller skulle kunna påverka miljön (detta gäller oavsett material). Om det rör sig om en markkabel, beskriv om den innehåller exempelvis olja eller PCB.
  • Vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och grundvatten.
  • Vilken påverkan de kvarlämnade ledningsdelarna har på nuvarande och framtida markanvändning.
  • Det djup under markytan som eventuella kvarlämnade ledningsdelar ligger på. Vi vill också ha en motivering till varför detta djup anses lämpligt.
  • Den lokala miljön längs ledningssträckningen. Ange om det finns platsspecifika motstående intressen som gör att man inte bör genomföra återställningsåtgärderna just där, till exempel känslig natur- och kulturmiljö.

Beskrivningarna som nämns ovan behövs oavsett om ansökan avser återkallelse av en nätkoncession eller när en koncession redan löpt ut.

Om endast en del av en befintlig nätkoncession ska återkallas

Beskriv vilken eller vilka delar av ledningen som kvarstår av nätkoncession och skicka in en karta som tydligt visar dessa kvarvarande sträckningar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL