Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:12:19

Åtgärder enligt övervakningsplan

Här finns stöd till elnätsföretagen och naturgasföretagen som ska rapportera in åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Senaste datum för inrapportering är 15 mars.

Rapporteringen görs i e-tjänsten för övervakningsplan

Rapportera in uppgifterna i tre enkla steg.

  1. Fyll i uppgifter om företaget och övervakningsansvarig.
  2. Rapportera in uppgifter om åtgärder enligt övervakningsplan.
  3. Skicka in.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Behörighet

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen och naturgasföretagen för inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplan är 3 kap. 21, 24–26 §§ ellagen (1997:857), 3 kap. 9–10 §§ naturgaslagen (2005:403).

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Inrapporteringsskyldiga företag

Distributionsnätsföretag som bedriver elnätsverksamhet, överföring av el eller naturgas och som ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller gas ska upprätta en övervakningsplan och årligen rapportera de åtgärder som vidtagits enligt planen.

Distributionsnätsföretag som ingår i en koncern med minst 100 000 elanvändare ska därutöver rapportera hur organisation och beslutsfattande är åtskilda mellan företagen i koncernen.

Tillämpliga regler: 3 kap. 21, 24–26 §§ ellagen (1997:857), 3 kap. 9–10 §§ naturgaslagen (2005:403)

Undantag från kravet på övervakningsplan för elnätsföretag enligt EIFS 2013:5

Distributionsnätsföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har mindre än 100.000 elanvändare och vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el är inte skyldiga att upprätta en övervakningsplan.

Övervakningsplanen ska säkerställa att nätföretagen agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på energimarknaden

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder distributionsnätsföretagen vidtar för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på energimarknaden.

Distributionsnätsföretagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport som redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att följa den upprättade övervakningsplanen.

Mer information

Föreskrift om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2013:5 Pdf, 92.6 kB.

Föreskrift om övervakningsplan enligt naturgaslagen EIFS 2012:6 Pdf, 75.8 kB.

Kontaktuppgifter
Övervakningsplan
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL