Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-28 02:48:21

Omdirigering

Här finns stöd till elnätsföretagen som använder omdirigering och ska lämna en årlig rapport till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Enligt EU-regler som trädde i kraft 2020 ska elnätsägare som använder sig av omdirigering meddela det till Energimarknadsinspektionen (Ei) genom en årlig rapport.

Rapportera in uppgifter

Använd gärna Ei:s mall i Excelformat när du rapporterar in uppgifter till oss.

Stöddokument

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet.

Omdirigering definieras i elmarknadsförordningen som:

en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.

Praktiskt kan omdirigering ske genom att elnätsföretaget avtalar med producenter, eller förbrukare, om att ändra produktion och eller förbrukning så att elnätet avlastas.

För mer information läs sidan motköp och omdirigering

Reglerna om omdirigering finns i artikel 13 i förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen). Där finns beskrivet att alla elnätsföretag som berörs av artikeln, det vill säga företag i Sverige som använder sig av omdirigering, ska lämna in en rapport till Ei minst en gång per år.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska i sin tur göra en sammanställning som ska offentliggöras och skickas vidare till Acer, ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Elnätsföretagen som berörs ska lämna uppgifterna till Energimarknadsinspektionen (Ei) minst en gång per år, regelverket började gälla 2020. Skicka in uppgifter till oss genom att mejla till e-postadressen omdirigering@ei.se. Använd gärna Ei:s mall för rapportering av omdirigering i Excelformat. Mallen hittar du högre upp på sidan under rubriken stöddokument.

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen ska den rapport som skickas in till Ei innehålla:

  • Utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserade mekanismer för omdirigering av produktionsanläggningar, energilagringsanläggningar och anläggningar för efterfrågeflexibilitet.
  • Skälen, volymerna i MWh och typen av produktionskälla som omfattas av omdirigering.
  • De åtgärder som vidtagits för att minska behovet av omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden, inklusive investeringar i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.
Vid frågor
Omdirigering
Marknadsövervakning och internationella frågor

016- 16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL