Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:45:21

Omdirigering

Här finns stöd till elnätsföretagen som använder omdirigering och ska lämna en årlig rapport till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Enligt EU-regler som trädde i kraft 2020 ska elnätsägare som använder sig av omdirigering meddela det till Energimarknadsinspektionen (Ei) genom en årlig rapport.

Rapportera in uppgifter

Använd gärna Ei:s mall i Excelformat när du rapporterar in uppgifter till oss.

Stöd till dig som rapporterar

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet.

Omdirigering definieras i elmarknadsförordningen som:

  • en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.

Överbelastning definieras i elmarknadsförordningen som:

  • en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel mellan nätområden inte kan tillmötesgås därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden.

Praktiskt kan omdirigering ske genom att elnätsföretaget avtalar med producenter, eller förbrukare, om att ändra produktion och eller förbrukning så att elnätet avlastas.

Mer om motköp och omdirigering

Reglerna om omdirigering finns i artikel 13 i förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen). Där finns beskrivet att alla elnätsföretag som berörs av artikeln, det vill säga företag i Sverige som använder sig av omdirigering, ska lämna in en rapport till Ei minst en gång per år.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska i sin tur göra en sammanställning som ska offentliggöras och skickas vidare till Acer, ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Elnätsföretagen som omdirigerar ska lämna uppgifter om detta till Energimarknadsinspektionen (Ei) minst en gång per år, enligt regelverket som började gälla 2020.

Använd gärna Ei:s mall för rapportering av omdirigering i Excel-format. Mallen hittar du högre upp på sidan under rubriken Stöddokument.

Mejla uppgifterna till e-postadressen omdirigering@ei.se.

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats. ska den rapport som skickas in till Ei innehålla:

  • utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserade mekanismer för omdirigering av produktionsanläggningar, energilagringsanläggningar och anläggningar för efterfrågeflexibilitet
  • skälen, volymerna i MWh och typen av produktionskälla som omfattas av omdirigering
  • de åtgärder som vidtagits för att minska behovet av omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden, inklusive investeringar i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.

Rapporten ska också innehålla motivering för icke marknadsbaserad omdirigering nedåt enligt artikel 13.6.

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen ska omdirigering i första hand lösas med marknadsbaserade metoder.

Exempel på marknadsbaserade metoder är att anordna en konkurrensutsatt upphandling eller att tjänsterna anskaffas på en organiserad marknadsplats.

Icke-marknadsbaserade metoder får endast användas om det inte är möjligt att använda marknadsbaserade metoder. Användning av villkorade avtal betraktas som en icke-marknadsbaserad metod för omdirigering. Nätföretag behöver motivera icke-marknadsbaserad omdirigering av produktion, energilagring och efterfrågeflexibilitet utifrån undantag som finns uppräknade i artikel 13 punkten 3 i elmarknadsförordningen.

Dessa undantag är:

a) Inget marknadsbaserat alternativ är tillgängligt.

b) Alla tillgängliga marknadsbaserade resurser har använts.

c) Antalet tillgängliga kraftproduktionsanläggningar, energilagringsanläggningar eller anläggningar för efterfrågeflexibilitet i området och lämpliga för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa effektiv konkurrens.

d) Den aktuella nätsituationen leder till överbelastning på ett så regelbundet och förutsebart sätt att marknadsbaserad omdirigering skulle innebära regelbunden strategisk budgivning, vilket skulle öka den interna överbelastningsnivån, och den berörda medlemsstaten har antagit en handlingsplan för att hantera denna överbelastning eller säkerställer att den tillgängliga minimikapaciteten för handel mellan elområden är i enlighet med artikel 16.8.

Enligt artikel 13 punkten 6 så ska följande principer användas om icke marknadsbaserad omdirigering nedåt används:

a) Kraftproduktionsanläggningar som använder förnybara energikällor ska bli föremål för omdirigering nedåt endast om inga andra alternativ finns eller om andra lösningar skulle leda till kraftigt oproportionella kostnader eller allvarliga risker för nätsäkerheten.

b) El som produceras i en högeffektiv kraftvärmeprocess ska bli föremål för omdirigering nedåt endast om inga andra alternativ än omdirigering nedåt av kraftproduktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor finns, eller om andra lösningar skulle leda till oproportionella kostnader eller allvarliga risker för nätsäkerheten.

c) Egenproducerad el från produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och som inte matas in i överförings- eller distributionsnätet får omdirigeras neråt endast om ingen annan lösning finns för att lösa nätsäkerhetsproblem.

d) Omdirigering nedåt enligt leden a, b och c ska vara vederbörligen motiverad, på ett transparent sätt. Motiveringen ska ingå i rapporten enligt punkt 3.

Mer om marknadsbaserade metoder samt icke marknadsbaserade metoder som villkorade avtal, hittar du i Ei:s rapporter Villkorade avtal Ei R2023:08 och Flexibilitet i distributionsnäten Ei R2023:05.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster

Vid frågor
Omdirigering
Grossistmarknader

016- 16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL