Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 15:50:30

Undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga och använda en starkströmsledning. Vissa elledningar är undantagna från kravet på nätkoncession och får byggas utan tillstånd, detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Vad innebär undantag från kravet på nätkoncession?

Undantaget från kravet på nätkoncession innebär att en eller flera starkströmsledningar under vissa förutsättningar kan byggas och användas utan nätkoncession (tillstånd). Samhällets möjlighet till flexibel användning av elnät skulle vara mycket begränsad om det inte fanns några möjligheter till undantag från huvudregeln om nätkoncession.

IKN-förordningens undantag är direkt tillämpliga. Det betyder att om en ledning eller ett ledningsnät uppfyller något av de undantag som finns i IKN-förordningen får det byggas och användas utan nätkoncession (tillstånd). Det finns möjlighet att begära ett bindande besked som besvarar frågan om en ledning eller ett ledningsnät i det enskilda fallet omfattas av undantag från kravet på nätkoncession.

Här kan du läsa mer om undantagen i IKN-förordningen

I förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (IKN-förordningen) anges de undantag som finns. I förordningsmotiven, som förklarar hur förordningen ska tolkas, anges tre grundkriterier som varit vägledande för när ledningar bör vara undantagna från kravet på nätkoncession.

Här kan du läsa mer om interna nät och de tre kriterierna

Vad händer om ledningar byggs och används i strid mot gällande regler?

Om Ei får in en anmälan om att en ledning har byggts och används utan nätkoncession i strid mot gällande regler kan Ei besluta att inleda tillsyn. Om vi inleder ett ärende om tillsyn utreder vi frågan för att eventuellt kunna fatta beslut om åtgärder. Vi kan även inleda tillsyn utan att en anmälan kommer in till myndigheten.

Om man uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en ledning eller nätstation utan tillstånd gör man sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL