Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:31:35

Luftledning eller markkabel – vad är det Ei tittar på i en ansökan?

Varje år beslutar Energimarknadsinspektionen (Ei) om cirka 70–80 ärenden gällande en ny markkabel eller luftledning. I det ingår att involvera olika experter, ibland begära komplettering av ansökningar och förstås se till att lagstiftning följs. Och så är det synpunkterna från remissinstanserna – bland annat myndigheter, kommuner, markägare och närboende. I den här artikeln beskriver vi några av de aspekter som påverkar Ei:s beslut.

De flesta ansökningar om nätkoncession för linje handlar om en luftledning, det är oftast det alternativet som finns med i elnätsföretagens ansökan. Frågan som Ei ställer i varje ärende är om alternativet är det bästa och om nätföretaget kan få tillståndet godkänt. Ansökan om större ledningar tar oftast längre tid, liksom ärenden som inte är kompletta, blir överklagade eller behöver lämnas ut på remiss igen. Men i genomsnitt tar det 15 månader för Ei att fatta beslut från det att ansökan kommit in.

− Miljöbedömningen är det som kräver mest tid, ibland läser vi flera hundra sidor i ett ärende. Därefter bedömer vi om elnätsföretaget behöver komplettera med underlag. Vissa kompletteringar kommer inom ett par veckor eller så är det mer tidskrävande då bolaget behöver gå ut i fält och undersöka en viss fråga, säger Jonatan Karlsson, jurist på Ei.

Förutsättningar i området styr beslutet

Varför inte besluta att en viss sorts ledning ska gälla för en viss spänningsnivå? Ett kort svar är att det inte finns lagstöd för en sådan gränsdragning. Ei ska följa miljölagar och därför måste varje enskilt ärende bedömas utifrån förutsättningar i området. Och miljön är precis vad stora delar av beslutet grundar sig på. Ei tittar på vilket sätt ledningen påverkar sådant som djur, växter och närliggande bebyggelse, och hur den förändrar landskapsbilden.

I varje ärende bedömer Ei val av teknik, vilket ofta handlar om val av markkabel eller luftledning, ledningens lämplighet och förutsättningar i området. Det är vanligen de tekniska utmaningarna som gör att elnätsföretagen ofta ansöker om luftledning.

− Många föreställer sig att en nedgrävd markkabel inte påverkar miljön eller är svår att placera ut. Men när man får se storleken på en kabelgrav där ledningen ska gå, så inser man vilket stort grävarbete det kan handla om. Och vid terräng som består av berg så påverkar det förstås natur och miljö vid sprängning. Å andra sidan medför en markkabel inte så stor visuell påverkan, lägre magnetfält och kan orsaka ett mindre markintrång än en luftledning, berättar juristen Charlotta Jigvall.

Ellagens olika krav påverkar bedömningen

Det finns flera krav i ellagen när valet av teknik ska bedömas och som elnätsbolagen ska inkludera i sin ansökan.

I miljöbalken finns det regler dels om hur ansökan ska tas fram och presenteras, dels vad elnätsföretaget måste bevisa för att få tillstånd. Exempelvis att miljöpåverkan minimeras så mycket som möjligt och att alla relevanta hänsynsåtgärder tas för att minska negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Frågan om magnetfält bedöms också inom ramen för miljöprövningen. Ei begär att elnätsbolagen redogör för magnetfältsvärden som kan förväntas om ledningen byggs. Inom detta område har det utvecklats en praxis om att undvika magnetfältsvärden som överstiger 0,4 mikrotesla på en plats där människor vistas varaktigt.

− Om man kan förvänta sig att det blir förhöjda magnetfältsvärden så behöver elnätsföretaget redogöra för vilka åtgärder det ska vidta för att få ner dem. Det kan exempelvis vara att markförlägga en del eller hela ledningen. Även här görs bedömningar så att det inte blir orimligt kostsamt för elnätsföretaget och för kunderna som i slutändan betalar för elledningarna via elnätsavgiften, säger juristen Jonatan Karlsson.

Ett annat lagkrav är att ledningen inte får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelse. Exempelvis kan ett detaljplanerat område ha begränsningar vilket medför att markkabel är möjlig men inte luftledning.

En tredje aspekt i ellagen, som påverkar valet av teknik, är om ledningen är lämplig ur allmän synpunkt. Syftet med den regeln är främst att man inte ska bygga onödiga ledningar. Det är möjligt att just valet av en viss ledningstyp gör att anläggningen inte blir lämplig ur allmän synpunkt. Man skulle kunna tänka sig att en viss ledningstyp, exempelvis markkabel, skulle innebära sådana tekniska utmaningar att elnätsföretaget får svårt att hålla den kvalitet i elnätet som de är skyldiga att göra.

Det finns också undantag. Exempelvis om en viss typ av ledning anses orimlig enligt Ei. I de situationerna tar Ei särskild hänsyn till nyttan med skyddsåtgärder i jämförelse med kostnaderna. Att det skulle bli betydligt dyrare i förhållande till vinsterna att exempelvis anlägga markkabel i stället för luftledning kan ha betydelse.

Kvaliteten är alltid viktig

När ansökan slutligen är fullständig och eventuella kompletteringar har lämnats in är det dags för Ei att skicka ansökan på remiss. Då finns det möjlighet för myndigheter, markägare, närboende och andra intressenter att komma in med synpunkter. I vissa ärenden kommer det in väldigt mycket synpunkter på den ansökta ledningen. Alla synpunkter som kommer in gås igenom av Ei.

− Det finns en önskan om att handläggningen ska gå snabbt, men kraven på utredning har inte ändrats. Det gäller att hålla kvalitet i handläggningen, kvaliteten är alltid prioriterad, säger Jonatan Karlsson.

Samlad information om koncessioner

Exempel på elnätsföretagens bedömningar i valet av markkabel eller luftledning

  • Båda typerna kräver en ledningsgata men för luftledning behöver den ofta vara bredare och tar alltså mer mark i anspråk. En ny ledningsgata innebär ofta avverkning av skog.
  • Luftledning har stolpar som påverkar landskapsbilden.
  • Luftledningar och markkablar har olika tekniska egenskaper och påverkar det omkringliggande elnätet på olika sätt.
  • Ledningen och andra delar ovan jord kan bli ett hinder för fåglar.
  • Anläggning av markkabel kräver schaktning längs hela ledningen medan luftledning främst kräver grävning vid stolpplatserna. Vilken påverkan genom grävarbeten som kan förväntas uppstå och skadan av sådant arbete kan variera en hel del beroende på platsen.
  • Magnetfälten blir normalt mycket mindre för markkabel.
  • En luftledning är oftast lättare att komma åt för underhåll och vid eventuella fel.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter