Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:14:49

Ei granskar att elnätsföretagen följer EU-regelverket RfG

Under 2021 påbörjade Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Tillsynen fortsätter under hösten 2022.

EU-bestämmelserna om nätanslutning av produktionsanläggningar (RfG) tillämpas i sin helhet sedan våren 2019.

Vid tillsynen 2021 tillfrågades fyra elnätsföretag av olika storlek om hur de hanterade anslutning av produktionsanläggningar till elnätet utifrån de krav som ställs i RfG. Bland annat fick de besvara frågor om anslutningsavtal. Ei granskade även hur Svenska kraftnät uppfyllde kraven på att publicera information och dokument inom ramen för överensstämmelseprovning.

Ei får en del frågor om RfG och det har visat sig att många företag upplever att det är svårt att tolka regelverket. Det har även framkommit i tillsynen att det finns en del brister vad gäller efterlevnaden av reglerna.

Nu ska fler företag granskas

Nu fortsätter Ei:s tillsyn och ett mindre antal företag har valts ut. Tillsynen kommer att pågå under 2023. Syftet med regelverket är att öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el. Genom tillsynen vill Ei säkerställa att regelverken efterlevs.

— Samma regler gäller i hela EU och det är viktigt att de följs, säger Marcus Tjäder, analytiker på Ei. Under tillsynen 2021 uppmärksammade Ei brister och det är viktigt att företagen sätter sig in i reglerna så att de inte missar något.

För att underlätta för företagen att göra rätt publicerade Ei hösten 2021 utökad information om vissa delar av regelverket. Ei förtydligar nedan om några punkter som är viktiga att tänka på:

1. Definition av en produktionsanläggning

Vad som är en produktionsanläggning skiljer sig mellan ellagen och RfG. Om en produktionsanläggning utgörs av flera mindre produktionsenheter, med samma anslutningspunkt, ska den enligt RfG klassificeras utifrån anläggningens sammanlagda kapacitet. Dessa fyra anläggningar kan inte klassas som produktionsanläggningar av typ A enligt RfG, med lägre krav på tekniska förmågor, eftersom den totala anslutningen överstiger 1 500 kW.

I artikel 5.2 i RfG beskrivs de fyra olika typerna av kraftproduktionsmoduler, A, B, C och D.

Beskrivning av de fyra olika typerna av kraftproduktionsmoduler, A, B, C och D

Typ av kraftproduktionsmodul

Kraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effekt

Spänning i anslutningspunkten

Typ A

Lika med eller högre än 0,8 kW

Lägre än 110 kV

Typ B

Lika med eller högre än 1,5 MW

Lägre än 110 kV

Typ C

Lika med eller högre än 10 MW

Lägre än 110 kV

Typ D

Lika med eller högre än 30 MW

Lägre än 110 kV

Typ D

Alla

Lika med eller högre än 110 kV


2. Gäller alla nya produktionsanläggningar

Reglerna i RfG gäller för nya produktionsanläggningar oavsett om det finns en hänvisning till RfG i anslutningsavtalet eller inte. Det innebär att nya produktionsanläggningar som ansluts till elnätet ska uppfylla reglerna i RfG oavsett vad som står i ett eventuellt anslutningsavtal.

3. Kraven vad gäller överensstämmelseprovningen ska offentliggöras

Offentliggörandet av kraven vad gäller överensstämmelseprovningen är viktigt för att den som vill ansluta en kraftproduktionsmodul ska veta vilken typ av krav som ställs vid överensstämmelseprovning. Det är även viktigt för att nätföretaget ska kunna säkerställa att de relevanta specifikationerna och kraven i RfG överensstämmer. Att kraven offentliggörs underlättar för samtliga aktörer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter