Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:42:39

Elnätsavgiften och anslutning till elnätet

Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet.

Elnäten drivs som naturligt monopol

Du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha. Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

Sveriges elnät är uppbyggt i tre olika nivåer, transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Elnätet kopplar ihop de som producerar el med dem som använder elen. Genom elnätet kan elen transporteras till elkonsumenterna.

Illustrationen visar hur elnätet är uppbyggt från elproducent till transmissionsnät till regionnät till lokalnät och slutligen till elanvändarna.

Elnätsföretagens intäkter regleras

Elnätsföretagens intäkter regleras genom att Ei sätter ett tak för företagets totala intäkter. Regleringen innebär att Ei granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att på förhand fastställa en så kallad intäktsram för varje elnätsföretg. Intäktsramen sätter ett tak för elnätsföretagets sammanlagda intäkter under den kommande fyraårsperioden.

Här kan du läsa mer om reglering av nätverksamhet

Elnätsföretaget har rätt att ta ut en anslutningsavgift

Elnätsföretaget har rätt att ta ut en anslutningsavgift om du vill ansluta en fastighet till elnätet.

Mer information om anslutning och anslutningsavgifter

Prövning av villkor för anslutning

Du kan också begära prövning av din anslutningsavgiften hos Ei.

Mer information om prövning av villkor för anslutning.

Du kan jämföra elnätsföretagens avgifter

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter om sina nättariffer, det vill säga elnätsavgifter, till Ei. Därefter sammanställer vi elnätsavgifterna i hela landet och publicerar uppgifterna årligen på vår webbplats. Kontakta ditt elnätsföretag om du har frågor om skillnader i elnätsavgifterna.

Sammanställning om elnätsföretagens elnätsavgifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL