Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 00:37:03

Elnätsavgiften och anslutning till elnätet

Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet.

Elnäten drivs som naturligt monopol och du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha. Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

Elnätsföretagens intäkter regleras genom att Ei sätter ett tak för företagets totala intäkter. Reglering av nätverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i el- och elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att för varje elnätsföretag i förhand fastställa en intäktsram för en fyraårsperiod som avgifterna högst kan uppgå till.

Priserna för elnät (tarifferna) ska vara utformade så att elnätsföretagets intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till förutsättningarna att bedriva nätverksamhet och elnätsföretagets sätt att bedriva nätverksamhet.

Elnätsföretaget har rätt att ta ut en anslutningsavgift om du vill ansluta en fastighet till elnätet. Här hittar du mer information om anslutning och anslutningsavgifter

Du kan också begära prövning av din anslutningsavgiften hos Ei.

Du kan jämföra elnätsföretagens avgifter

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter om sina nättariffer, det vill säga elnätsavgifter, till Ei. Därefter sammanställer vi elnätsavgifterna i hela landet och publicerar uppgifterna årligen på vår webbplats. Kontakta ditt elnätsföretag om du har frågor om skillnader i elnätsavgifterna.

Här hittar du vår sammanställning om elnätsföretagens elnätsavgifter

Elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt och till rimliga kostnader och lagen säger att avgifterna ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

  • Elnätsföretaget får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva elnätsverksamheten, som till exempel avläsning, mätning och administration.
  • Elnätsföretagets avgifter ska vara objektiva. Det innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.
  • Elnätsföretagets avgifter ska vara icke-diskriminerande, vilket innebär att ett företaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Reglering av elnätsverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Sedan 2012 regleras elnätsföretagens avgifter i förväg.

Här kan du läsa mer om reglering av nätverksamhet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL