Om du anser att kostnaden är för hög kan du vända dig till oss på Energimarknadsinspektionen (Ei) för att be oss pröva din avgift.

Så mycket får det kosta att ansluta sig

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta. Enligt metoden finns en grundavgift.

För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Tänk på att priserna i tabellen nedan är utan moms. De redovisade avgifterna gäller för anslutningar vars offerter skrivits från och med den 1 april 2019.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)
Avgift (belopp exklusive moms)
0-200 meter 28 200 kr
200-600 meter 28 200 kr + 241 kr/meter
600-1200 meter 124 600 kr + 519 kr/meter
1200-1800 meter

436 000 kr + 316 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Räkneexempel: 
En anslutning på 700 meter får som mest kosta 124 600 kronor + 100 x 519 kronor/meter = 176 500 kronor.

Så här begär du prövning av din anslutningsavgift

Vi kan pröva de avgifter och villkor som du får i samband med att du ansluter dig till elnätet. Det kan till exempel vara:

  • anslutningsavgiften
  • tilläggskostnader
  • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.

Vi prövar inte frågor som saknar samband med anslutningen, till exempel flytt av ledningsstolpe eller flytt av mätare.

För att vi så snabbt som möjligt ska kunna pröva anslutningsavgiften ber vi dig:

  1. fylla i blanketten Ansökan om prövning av anslutningsavgift enligt ellagen
  2. skicka med en kopia på din offert eller faktura som du fått från elnätsföretaget 

Skicka in din ansökan inom två år

Om du inte skickar in ansökan inom två år, från och med det datum din bindande offert för elanslutningen ställdes ut, kan elnätsföretaget yrka att din ansökan om prövning av avgiften ska avvisas eftersom den komit in för sent.

Om det visar sig att offerten inte överensstämmer med den genomförda anslutningen, och det senare angivna kravet i fakturan, kan istället en faktura utgöra det skriftliga ställningstagandet.

Detta innebär att tiden för prövning kan förlängas hos Ei om beloppet i fakturan överstiger beloppet i offerten.

Vad händer efter Ei:s beslut?

Om vi gör bedömningen att anslutningsavgiften är för hög måste elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Ei får dock inte verkställa beslutet att betala tillbaka mellanskillnaden.

Det är kostnadsfritt att begära prövning av din anslutningsavgift hos Ei.

Metod för att fastställa anslutningsavgifter