Ei deltar, inom ramen för ACER, aktivt i dialogen om utformningen av nätföreskrifter och kommisionsriktlinjer. Ei och övriga europeiska tillsynsmyndigheter bistår också ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-E/ENTSO-G (Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el/gas).

Ei för också, inom ramen för NordREG (samarbetsorganisationen för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el), en dialog om hur utformningen av nätföreskrifter och riktlinjer kommer att påverka den nordiska marknaden.

Ei har i uppdrag av regeringen att analysera

Ei har i uppdrag av regeringen att sammanfatta innebörden för varje framtagen nätföreskrift och kommissionsriktlinje.

I sammanfattningen ska en analys av vad den kan förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer inkluderas. Sammanfattningen ska också innehålla en bedömning av vad möjliga avsteg från nätkoden kan innebära.

Rapportering om respektive nätföreskrift eller riktlinje ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att ACER överlämnar sitt yttrande om nätföreskriften eller riktlinjen kan antas eller inte till kommissionen.

Viktigt med svenska intressenters synpunkter

För att kunna få ta del av svenska intressenters synpunkter på framtagna nätföreskrifter och riktlinjer bjuder Ei  kontinuerligt in till samråd där Ei informerar om nätföreskriften eller riktlinjen och intressenter få möjlighet att lämna sina synpunkter. Synpunkter kan också skickas skriftligen till myndigheten.

Här presenteras alla EU-gemensamma nätföreskifter även kallad nätkoder för gas. Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer om respektive nätföreskrift (nätkod). 

Nätföreskrifter för gas

Namn

I kraft

Nätföreskrift för balansering av överföringsnät för gas (BAL  Ja
Nätföreskrift om gemensamt regelverk för utformning av gasnätstariffer (TAR)
Ja
Nätföreskrift med regler för driftkompatibilitet och information (IO)  Ja
Nätföreskrift för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringsssystem för gas (CAM)  Ja
Näföreskrift om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (CMP)
Ja