Ursprungsmärkning

Alla elhandlare är skyldiga enligt lag att redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Syftet med ursprungsmärkning är att kunden enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön.

Ursprungsgarantier (UG)

För att elhandlaren ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt, måste de köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Ursprungsgarantierna ger konsumenten möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få ursprungsgarantier och som utfärdar ursprungsgarantierna. Energimyndigheten är den myndighet som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG).

Energimyndigheten prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier, utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier, samt löpande publicera information om ursprungsgarantier (UG).

Annullera i tid

En ursprungsgaranti som ska användas för ursprungsmärkning för föregående år måste annulleras aktivt i CESAR senast 31 mars innevarande år. Ursprungsgarantier (UG) hanteras i Energimyndighetens elektroniska system CESAR. Har du frågor om systemet CESAR kontakta Energimyndigheten på telefon 016-544 20 00.

 • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars X+1 ingår i märkningen för år X.
 • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1.
 • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och självannulleras inom ramen för år X+1 räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1.

Ei är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Från och med 1 juli 2013 gäller Ei:s föreskrift som anger vad elhandlarna ska visa på sina fakturor. Ei:s föreskrift anger vad elhandlarna som lägst måste visa på sina fakturor, alltså minimikravet. Det vill säga företagets energimix som använts för att framställa den el som elhandlaren sålde under närmast föregående kalenderår, samt dess inverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall.

För en bra kundkommunikation kan man som elhandelsföretag givetvis välja att informera mera och tydligare om ursprungsmärkningen än vad Ei:s föreskrift anger.

Energimix

   
  Residualmix 2019 MWh Elhandlarens sålda el
Förnybart 5,31 procent 5,00
12,51 procent
Kärnkraft 48,17 procent 12,17
30,41 procent
Fossilt 46,52 procent 12,83
32,08 procent
Ursprungsgarantier (UG) Vatten   6,00
15,00 procent
Ursprungsgarantier (UG) Vind   4,00 10,00 procent
       
Total såld el
 100 procent
40  100 procent

Miljöpåverkan

  CO2 (g/kWh) Kärnbränsleavfall (g/kWh)
Residualmix 2019 338,52 0,00142174
Ursprungsgarantier (UG) Vind 0 0
Ursprungsgarantier (UG) Vatten 0 0

Anta att en elhandlare har sålt totalt 40 MWh el under året som i nedanstående exempel (som visar för år 2019). Anta att 30 MWh säljs från residualmixen, 6 MWh ursprungsgarantier (UG) för vatten och 4 MWh ursprungsgarantier (UG) för vind.

Elhandlarens koldioxidutsläpp av försåld el = (338,52 * 30000 kWh + 0 * 10000 kWh) / 40000 kWh = 253,89 CO2/kWh.

Elhandlarens kärnbränsleavfall av försåld el = (0,00142174 * 30000 kWh + 0 * 10000 kWh) / 40000 kWh = 0,00010663 g/kWh

Så här kan elhandelsföretagen redovisa ursprungsmärkningen

Miljöpåverkan av försåld el 2019

 

Koldioxidutsläpp: 253,89 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00010663 g/kWh

Informationen ska redovisas i form av ett cirkeldiagram och för att få en enhetlighet och jämförbarhet så rekommenderar vi att följande färger ska användas för fossila energikällor, förnybara energikällor och kärnkraft:

 • fossila energikällor – rött
 • förnybara energikällor – grönt
 • kärnkraft – blått

Informationen kan fördelas ytterligare så länge uppdelningen håller sig inom respektive del av cirkeldiagrammen. Ytterligare uppdelningar kan exempelvis vara:

Fossila energikällor

 • olja
 • naturgas
 • kol
 • torv
 • övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

Förnybara energikällor

 • vatten
 • vind och sol
 • avfall
 • biomassa
 • övrigt

Residualmixen

Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår. Mixen utgörs av attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgarantier.

Till detta läggs importerade ursprungsgarantier med avdrag för attribut från annullerade ursprungsgarantier. Men med attribut från självannullerade ursprungsgarantier.

Residualmix år 2019

 
Förnybart 5,31 procent
Kärnkraft 48,17 procent
Fossilt 46,52 procent

Miljöpåverkan

   
  CO2 (g/kWh) Kärnbränsleavfall (g/kWh)
Residualmix år 2019 338,52 0,00142174

Beräkningen av residualmixen

Energimarknadsinspektionen tillhandahåller beräkningen av residualmixen (nordisk elmix), som i dagsläget görs av Grexel på uppdrag av RE-DISS. RE-DISS är en europeisk samarbetsorganisation om ursprungsmärkningen.

Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny metodik (Issuance based method) vilket gör att siffrorna för bland annat förnybart har förändrats. Den nya metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar.

Även siffrorna för miljöpåverkan som Ei publicerar beräknas av Grexel. Det är inget krav att använda sig av Grexels beräkningar, men det kan underlätta för elhandlarna som sedan ska beräkna den egna energimixen.

Mer information om ursprungsmärkning

Terminologi ursprungsmärkning

Aktiva val - slutkundens val av produktspecificerade elavtal.

Dubbelräkning - uppstår om samma energienhet räknas flera gånger vid beräkning av den sammanlagda ursprungsmärkningen i en domän.

Elcertifikat – är ett statligt svenskt stödsystem för främjande av förnybar elproduktion och omfattar en skyldighet för elleverantörer att uppfylla en fastställd kvotplikt samt handel med elcertifikat.

Energimix – företagets totalt sålda el under föregående kalenderår uppdelat på olika ursprung.

Ospecificerad el – el som kommer från en icke specificerad produktionskälla. Härleds med hjälp av residualmixen.

Produktionsspecificerad el- el som kommer från en specificerad produktionskälla och som kan härledas med hjälp av exempelvis ursprungsgarantier.

Residualmix - den tekniska term för el som spåras implicit och är ett resultat av nationell elstatistik. Den implicit spårade residualmixen adderat med den explicit spårade elen motsvarar den totala energiförbrukningen inom en domän.

Ursprungsgaranti - regleras av Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el som implementerades 1 december 2010 och innebär att producenter av el har rätt till ursprungsgarantier för all slags el producerad i Sverige. Ursprungsgarantier är unika elektroniska dokument som tas fram i enlighet med de nya bestämmelserna och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som elhandelsföretagen ska lämna uppgift om enligt ellagen.

Ursprungsmärkning – angivande av elens ursprung – är implementerad i 8 kap. 12-13 § ellagen (1997:857). Detta kommer från EU:s elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) och innebär att elleverantörer för kunderna ska ge information om hur den levererade elen är producerad samt ange elens miljöpåverkan (åtminstone koldioxidutsläpp och mängd kärnbränsleavfall).

Ursprungsmärkning heter på engelska ”electricity disclosure” och ursprungsgarantier heter ”guarantees of origin”. 

Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny metodik (Issuance Based Method) vilket gör att siffrorna för bland annat förnybart har förändrats. Den nya metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar.