Förordningarna har tagits fram under flera år

När det tredje inre marknadspaketet antogs 2009 fastställdes en process för att ta fram mer detaljerade regler, EU-förordningar.

Under flera år pågick en särskild lagstiftningsprocess som bland annat involverade EU:s lagstiftande institutioner, transmissionsnätsföretagen, elbörserna och de nationella energitillsynsmyndigheterna.

Under arbetet kunde marknadens aktörer vara delaktiga och lämna synpunkter.

Förordningarna antogs sedan av Europeiska kommissionen och började gälla direkt i varje medlemsstat.

Illustration alla EU-förordningar el

Ei:s roll i arbetet med förordningarna

Ei har, inom ramen för ACER:s arbete, aktivt deltagit i dialogen om utformningen av EU-förordningarna.

Ei, och övriga europeiska tillsynsmyndigheter, bistår även ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-E/ENTSO-G (Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el och gas).

Ei för också, inom ramen för NordREG (samarbetsorganisationen för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el), en dialog om hur utformningen av EU-förordningarna kommer att påverka den nordiska marknaden.

Här kan du läsa mer om Ei:s internationella samarbetsorganisationer

När en förordning är godkänd är nästa fas genomförande

Genomförandet innebär utmaningar för medlemsländerna, berörda branscher och aktörer.

Under genomförandet ska beslut tas, både på europeisk, nordisk och nationell nivå, regionala avtal ska färdigställas och detaljerade metoder och regler fastställas.

För att genomförandet ska bli bra, är det viktigt att intressenterna engagerar sig och har möjlighet att ställa frågor. Det finns en europeisk kommitté "The European Network Codes Stakeholder Committees", ESC dit intressenter kan vända sig.

Här kan du läsa mer om ESC

EU-förordningar inom elområdet

Av de 8 elförordningar som beskrivs här handlar 3 om anslutning, 3 om marknaden och 2 om drift.

Anslutning - RFG, DCC och HVDC

Illustration tabellikon för anslutning

 Namn

I kraft

Nätanslutning av generatorer (RFG) Ja
Anslutning av förbrukare (DCC) Ja
Nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) Ja

Marknad - CACM, FCA och EB

Illustration tabellikon för marknad

 Namn

I kraft

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)  Ja
Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Ja
Balanshållning avseende el (EB) Ja

Drift - SO och ER

Illustration tabellikon för drift

 Namn

I kraft

Drift av elöverföringssystem (SO) Ja

Nödsituationer och återuppbyggnad (ER)

Ja

Intressanta länkar