Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 02:06:14

Tillsyn

Energimarknadsinspektionens (Ei) tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs, där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl.

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan vara planlagd eller indikationsstyrd (händelsestyrd). Den händelsestyrda tillsynen sker utifrån inkomna tips, klagomål och anmälningar eller myndighetens egen granskning och marknadsövervakning.

En del av myndighetens tillsyn genomförs med återkommande intervall. Planlagd tillsyn kan också grunda sig på klagomål eller anmälningar som ackumulerats eller på återkommande observationer av en viss marknad.

Ei:s har som tillsynsmyndighet rätt att begära in de uppgifter, handlingar eller annat som behövs för tillsynen. Det gäller både i enskilda tillsynsärenden och i den planlagda tillsynen.

Illustration som visuellt beskriver vad som ingår i Ei:s planlagd och indikationsstyrd tillsyn. Samma information som illustrationen innehåller finns i texten på webbsidan.

Planlagd tillsyn

Planlagd tillsyn inriktas i första hand på att följa utvecklingen av regelefterlevnad, särskilt nya regler. Insatserna planeras periodiskt av respektive avdelning, på detta sätt når tillsynen fler regelområden över tid.

Tillsynsaktiviteter som är återkommande och därmed planerbara rör framför allt insamling och granskning av data från marknadernas aktörer, beslut om elnäts- och naturgasföretagens intäktsramar och en rad uppgifter som följer av sekundärrätten på el- och naturgasområdet. Den dagliga marknadsövervakningen av marknadsmeddelanden på grossistenergimarknaderna är också planlagd.

Den planlagda tillsynen kan också riktas mot områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för väl fungerande energimarknader.

Mer information om några av Ei:s planlagda tillsynsinsatser hittar du här.

Indikationsstyrd tillsyn

Den händelsestyrda tillsynen är beroende av vilka klagomål och anmälningar som kommer in till myndigheten eller de observationer som myndigheten själv gör genom marknadsövervakningen. Via funktionen Konsumentkontakt som arbetar med att svara på frågor från kunder och allmänheten kan Ei få in ytterligare tips.

Det ligger i sakens natur att denna tillsyn inte kan planeras på samma sätt som den planlagda tillsynen. I stället granskas varje ärende utifrån relevant regelverk.

Så här ser processen ut för indikationsstyrd tillsyn

När ett klagomål eller anmälning kommer in till Ei gör vi en bedömning om det är inom vårt tillsynsområde eller inte.

Om det inte är inom vårt område avskrivs ärendet. Om tillsyn inleds skickar Ei ut föreläggande med ett antal frågor och begär in ett yttrande över konsumentens skrivelse.

Det svar som kommer in till oss kommuniceras med konsumenten och beroende på svaret resulterar det i att antingen ärendet avskrivs eller med föreläggande att vidta rättelse och eventuellt kombinerat med vite. När bristerna rättats till avskrivs ärendet.

Illustration som visuellt visar att den indikationsstyrda tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei och att Ei gör bedömning vilka ärenden som avskrivs och vilka som leder till tillsyn beroende på om det är vårt verksamhetsområde. Samma information som illustrationen innehåller finns i texten på webbsidan.

Ei:s tillsyn i sammanfattning

  • Tillsyn är en viktig del av Ei:s verksamhet
  • Tillsynen bidrar till att uppnå de syften som framgår av EU-direktiv och nationella regler
  • Den är effektiv och träffsäker
  • Den bedrivs rättssäkert och håller hög kvalitet
  • Det ska vara enkelt att göra rätt
  • Tillsynen säkerställer hög regelefterlevnad och
    ett högt förtroende för marknadernas funktion bland användarna och aktörerna

Energimarknadsinspektionens tillsynspolicy

Ladda ner och läs Ei:s tillsynspolicy Pdf, 214.3 kB.

Hjälp oss bli bättre

Det är viktigt för oss att få återkoppling från våra intressenter och vi undersöker därför hur vår tillsyn upplevs.

Svara gärna på vår korta webbenkät och berätta vad du tycker Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL