Illustration Ei:s tillsyn

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan, så kallad indikationsstyrd tillsyn. Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket och den indikationsstyrda styrs utifrån händelser, till exempel klagomål eller anmälningar från kunder.

En grundläggande princip för prioritering av de planlagda insatserna är att de planeras periodiskt så att tillsyn över tid sker över stora delar av regelverket. I prioriteringarna ingår även att ha kapacitet för att göra insatser när Ei får indikationer på att reglerna inte följs.

Planlagd tillsyn

Varje år genomför Ei 1–2 mer omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där vi uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl. För att finna brister arbetar vi strukturerat genom att samla upp och prioritera de indikationer i form av exempelvis klagomål, och anmälningar som kommer in till myndigheten på olika sätt.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomförs löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn.

Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn

På vissa områden är Ei skyldig att pröva ansökningar och fatta beslut inom vissa tidsramar. Beslut inom dessa områden är därför alltid prioriterade. Planlagda tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnäts- och gasnätsföretagens intäktsramar, samt en rad tillsynsuppgifter som följer av EU-regelverk på el- och naturgasområdet.

Indikationsstyrd tillsyn

Den indikationsstyrda (händelsestyrda) tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei. Vi för statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden.

Illustration Indikationsstyrd tillsyn

Ei:s prioriterade tillsynsområden under 2019

  • Beslut om intäktsramar för elnätsföretagen för tillsynsperioden 2020–2023 och stämma av intäktsramar för gasnätsföretagen för tillsynsperioden 2015–2018
  • Beslut av metoder och villkor enligt EU:s nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer
  • Planlagd och händelsestyrd tillsyn av leveranskvalitet
  • Händelsestyrd tillsyn av kundnära bestämmelser
  • Tillsyn enligt REMIT och transparensförordningen