Bild som illustrerar Ei:s planlagda tillsyn och indikationsstyrda tillsyn

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan, så kallad indikationsstyrd tillsyn. Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket och den indikationsstyrda styrs utifrån händelser.

Planlagd tillsyn

Varje år genomför Ei 1–2 mer omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där vi uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för väl fungerande energimarknader. För att finna brister arbetar vi strukturerat genom att samla upp och prioritera de indikationer i form av exempelvis klagomål, och anmälningar som kommer in till myndigheten på olika sätt.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomförs löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn.

Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn

Planlagda tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnätsföretagens intäktsramar, samt i framtiden en rad tillsynsuppgifter som följer av de europeiska nätföreskrifterna (även kallad nätkoder) på el- och naturgasområdet.

Indikationsstyrd tillsyn

Den indikationsstyrda (händelsestyrda) tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei. Vi för statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden.

Illustration indikationsstyrd tillsyn

Ei:s prioriterade områden perioden 2015–2017

  • Prövning av koncessioner och anslutningar
  • Beslut om intäktsramar samt tillsyn av nätföretagens uppgifter till grund för dessa
  • Övervakning av insiderhandel och marknadsmanipulation (REMIT)
  • Uppföljning av nytt EU-regelverk genom de så kallade nätföreskrifterna (nätkoderna)
  • Tillsyn över konsumenternas tillgång till information och möjlighet att vara aktiva på elmarknaden
  • Tillsyn relaterad till avbrott och stormar
  • Tillsyn av uppgifter till Elpriskollen som är Ei:s prisjämförelsesajt
  • Tillsyn över åtskillnadsreglerna på el- och gasmarknaderna.