Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:35:54

Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el - Ei PM2020:07

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2020 genomfört tillsyn med fokus på reglerna om mätning, beräkning och rapportering av el. Vi har granskat om elnätsföretagen följer reglerna om byte av mätmetod inom tre månader och hur de tillhandahåller uppgifter om kundens historiska förbrukning. Tillsynen har genomförts genom att nätföretagen förelagts att lämna uppgifter till Ei om de rutiner som finns för att säkerställa att reglerna efterlevs och om de åtgärder som vidtagits i de fall reglerna inte efterlevts. Resultaten från tillsynen presenteras i denna promemoria.