Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 03:03:44

Ei har gjort en analys av fjärrvärmemarknaden - här är slutsatser och preliminära åtgärdsförslag

Mot bakgrund av prishöjningarna på fjärrvärmemarknaden de senaste åren har Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort en genomlysning av kundskyddet. I en promemoria presenterar Ei ett antal åtgärdsförslag. Förslagen ska diskuteras med kundföreträdare och branschen vid ett seminarium den 5 mars. Utifrån inkomna synpunkter kommer Ei ta ställning till vilka åtgärder som ska analyseras vidare.

I samband med analysen av fjärrvärmemarknaden har Ei gjort en kundundersökning och en analys av prisutveckling, anslutningsavgifter och internationell reglering inom fjärrvärmesektorn. Promemorian fokuserar på att analysera fjärrvärmemarknadens utveckling i syfte att se om kundskyddet behöver stärkas.

Slutsatser i Ei:s analys

Analysen visar att fjärrvärmekunderna har behov av mer information om sina rättigheter, ökad tydlighet och transparens om prissättningen och prishöjningarna, och mer skydd mot oskäliga prisändringar.

Andra slutsatser som Ei:s analys visar är att fjärrvärmeföretagen behöver reinvestera i fjärrvärmenäten. Fjärrvärmeföretagen har också olika avgifter för att ansluta kunder till nätet, vilket kan skapa otydlighet både för fjärrvärmekunder och för företag inom sektorn. Det saknas för närvarande skyldigheter och bindande regler när det gäller anslutningsavgifter i fjärrvärmelagen.

Åtgärdsförslag för ökat kundskydd och transparens

Ei presenterar flera åtgärdsförslag. Vissa handlar om nya eller ändrade regelverk och kräver vidare analys och konsekvensutredningar. Andra förslag på åtgärder är kunskapshöjande insatser som handlar om förbättrad information till kunderna.

Åtgärdsförslagen handlar sammanfattningsvis om att utreda och utvärdera:

 • hur Ei kan förbättra informationen till fjärrvärmekunder om sina rättigheter
 • behovet av nya regler för att öka tydligheten och transparensen vad gäller prisförändringar och prissättning
 • möjligheten att definiera begreppet förhandling i fjärrvärmelagen. Ei avser även att stärka kunden i förhandlingssituationen genom stödjande information.
 • behov av att genomföra en bred analys som undersöker en helhetslösning av ett kundskydd mot oskäliga prishöjningar där både Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden inkluderas
 • hur bestämmelsen om tredjepartstillträde till rörledningar på fjärrvärmemarknaden har fungerat i praktiken
 • införandet av krav på fjärrvärmeföretagen att ta fram investeringsplaner
 • behovet av reglering gällande anslutningsavgifter.

Seminarium 5 mars om Ei:s förslag

Den 5 mars 2024 bjuder Ei till ett digitalt seminarium som handlar om genomlysningen av fjärrvärmemarknaden och åtgärdsförslagen. Ungefär en vecka innan seminariet kommer Ei att skicka ut en enkät till alla anmälda deltagare för att ta emot inspel och synpunkter. Mer information om seminariet kommer i en separat nyhet, men anmäl dig gärna redan idag via nedan länk.

Till anmälningssidan för seminariet 5 mars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Promemoria: ​​Genomlysning av fjärrvärmemarknaden​ – en analys av kundskyddet]

4 fakta om fjärrvärmemarknaden

 1. Fjärrvärme är en viktig uppvärmningsteknik i Sverige och en stor andel av småhus, flerbostadshus och lokaler förlitar sig på fjärrvärme som sin huvudsakliga värmekälla.
 2. I ett fjärrvärmenät finns det bara en säljare av fjärrvärme. Det beror på att fjärrvärme, till skillnad från el och naturgas, inte är uppdelat i nät och handel.
 3. Ei har inte någon tillsyn över priset på fjärrvärme eftersom det inte finns någon reglering av priser för fjärrvärme och fjärrvärmelagen reglerar inte heller anslutningsavgifter.
 4. Fjärrvärmekunder har rätt att förhandla om priset och om förhandlingen inte leder till en överenskommelse kan kunden ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakt
Hussein Abdirisak
Analytiker

016-542 91 63

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter