Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:56:05

Ny metod för beräkning av nätnyttoersättning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en ny metod för beräkning av den ersättning som elnätsföretag ska betala till elproducenter som matar in el på nätet (så kallad nätnyttoersättning). Beräkningsmetoden används i de fall det finns en tvist mellan nätägare och elproducent och någon av parterna har begärt prövning av Ei.

Elnätsföretagens ersättning till elproducenter vid inmatning av el, den så kallade nätnyttoersättningen regleras i 3 kap. 15 § ellagen (1997:857). I de fall ett elnätsföretag och en ägare av en produktionsanläggning är oense om ersättningen kan ärendet prövas av Ei.

Eftersom all produktion, i alla nät, numera mäts per timme, har det blivit möjligt att använda fler mätvärden när nätnyttoersättningen ska beräknas. Av den anledningen har Ei uppdaterat den beräkningsmetod som myndigheten använder sig av när de prövar tvister mellan elnätsföretag och ägare av en produktionsanläggning (ägare kan till exempel vara ett företag, en ekonomisk förening eller en privatperson).

Fler mätvärden ger mer korrekt resultat

Den uppdaterade metoden, där fler mätvärden används tillsammans med uppgifter om nätföretagets kostnader, ger ett mer korrekt resultat än tidigare då en mer schabloniserad metod användes.

Metoden finns beskriven i promemorian Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el – Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning (Ei PM2020:04). Pdf, 440.4 kB. I promemorian finns ytterligare en metod beskriven som är mer detaljerad, men Ei bedömer att den metoden kan tillämpas fullt ut först när de nya funktionskraven på mätare har trätt i kraft den 1 januari 2025.

Används när Ei får in ett ärende för prövning

Syftet med promemorian är att visa hur Ei kommer att beräkna nätnyttoersättningen i de fall en elnätsägare och en ägare av en produktionsanläggning är oense om ersättningen och därför skickar in ärendet till Ei för prövning. Ei började tillämpa den nya metoden under våren 2020.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter