Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 13:06:42

Undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Huvudregeln är att det krävs nätkoncession (tillstånd) för att bygga och använda en starkströmsledning. Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd, detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Vad innebär undantag från kravet på nätkoncession?

Undantaget från kravet på nätkoncession innebär att en eller flera starkströmsledningar under särskilt angivna förutsättningar kan byggas och användas utan nätkoncession (tillstånd). Samhällets möjlighet till flexibel användning av elnät skulle vara mycket begränsad om inte möjligheten till undantag fanns från huvudregeln om nätkoncession.

I förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (IKN-förordningen) anges de undantag som finns. I förordningsmotiven anges tre grundkriterier som varit vägledande för när ledningar bör vara undantagna från kravet på nätkoncession.

Här kan du läsa mer om interna nät och de tre kriterierna.

IKN-förordningens undantag är direkt tillämpliga. Det betyder att om en ledning eller ett ledningsnät uppfyller något av de undantag som finns i IKN-förordningen får det byggas och användas utan nätkoncession (tillstånd).

Här kan du läsa mer om undantagen i IKN-förordningen.

Vad händer om ledningar byggs och används i strid mot gällande regler?

I det fallet ledningar skulle byggas och användas i strid mot gällande regler kan en anmälan lämnas in till Ei. En anmälan leder till att Ei fattar ett beslut om tillsyn ska inledas. Om vi inleder ett ärende om tillsyn utreds frågan för att eventuellt kunna fatta beslut om åtgärder. Vi kan även inleda tillsyn utan att en anmälan kommer in till myndigheten.

Om man uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en ledning eller nätstation utan tillstånd gör man sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL