Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:25:48

Tillsyn med anledning av elavbrotten efter stormen Alfrida

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att inleda en tillsyn mot Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Anledningen är de långvariga elavbrotten som uppkommit inom Vattenfalls nät till följd av stormen Alfrida.

Den 15 januari ska Ei träffa Vattenfall för att bland annat få en bild av vilka delar av företagets elnät som är påverkat, hur många kunder som drabbats av elavbrott, hur felavhjälpningsorganisationen ser ut, och vilket arbete som pågår och återstår.

— Den långa tid det tar för tusentals hushåll att få tillbaka strömmen är inte acceptabel. Vattenfall ska lämna detaljerad information om elavbrotten till oss, men i avvaktan på det så har vi det här mötet, säger Tommy Johansson, avdelningschef för teknisk analys på Ei.

Särskild rapportering efter omfattande elavbrott

Elnätsföretag har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Dessutom finns det i Ei:s föreskrifter regler om en så kallad särskild rapportering som innebär att nätföretagen ska rapportera efter långa och omfattande elavbrott eller vid andra allvarliga leveranssäkerhetsproblem.

Metod för tillsyn

Vid Ei:s tillsyn används normalt en metod med utgångspunkt i de avbrott som inträffat. Nätföretaget får redovisa antal avbrott, avbrottstid för varje avbrott, avbrottsorsaker samt åtgärds- och tidplaner. Det är viktigt att åtgärdsplanerna och avbrottsorsakerna hänger samman.

— Vi kommer att göra en bedömning av om Vattenfall gjort tillräckligt eller behöver göra mer. I detta ligger också en bedömning av vad som är rimligt ur ekonomisk synvinkel, säger Tommy Johansson.

Tillsynen avslutas när Ei har fått in en åtgärdsplan som myndigheten anser tillräcklig för att undvika att samma situation uppstår igen.

För dig som vill veta mer

Ei gör varje år en sammanställning av leveranskvaliteten i de svenska elnäten. Sammanställningen bygger på uppgifter som elnätsföretagen är skyldiga att rapportera till Ei varje år.

Rapporten för 2017 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ei:s tillsyn

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter