Syftet med mötet var att alla inblandade skulle få en gemensam bild av de krav som ställs vid anslutning av solelsystem av typ A* utifrån EU-förordningen (EU) 2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG) och utifrån Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2.

RfG ska bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion genom att nätföretagen nyttjar förmågorna hos de anslutande anläggningarna. RfG syftar till harmoniserade regler inom EU, vilket leder till lägre kostnader.

RfG har trätt i kraft och är en del av den nationella lagstiftningen och gäller direkt och likadant i alla medlemsländer. Kraven i Ei:s föreskrifter kompletterar kraven i förordningen. Dessutom finns det olika standarder. En standard är en branschpraxis som kan vara till stor nytta för aktörerna.

Krav för solelsystem

Solelsystem som installeras efter den 27 april 2019 behöver uppfylla de krav som ställs i RfG och EIFS 2018:2. Ett sätt att uppfylla reglerna är att utrustningen är tillverkad utifrån standarden (SS-EN 50549-1) och att utrustningen ställs in enligt de svenska parametrar som framgår av EIFS 2018:2.

Elnätsföretagen ansvarar enligt RfG för att det finns dokument för installatören och ägaren att fylla i vid ansökan om att ansluta ett solelsystem. Installatören och ägaren ansvarar gemensamt för att säkerställa att solelsystemet uppfyller kraven.

Om ett solelsystem inte uppfyller kraven ska nätföretaget neka anslutning. Om du nekas anslutning trots att du anser att du uppfyller kraven i RfG och EIFS 2018:2, eller av andra skäl nekas anslutning, kan du få frågan prövad av Ei (ellagen, 3 kap. 6-8 §§). Ett nätföretag får inte ställa krav på anslutningen som går emot kraven i RfG och EIFS 2018:2. Till exempel kan nätföretaget inte längre ställa krav på detektering av ö-drift med lägre frekvensändringshastighet än 2 Hz/s uppmätt under kortare tid än 500 millisekunder.

Länkar

 

Fotnot: * Typ A är en så kallad kraftproduktionsmodul (solelsystem i det här fallet) med en installerad effekt från och med 800 W till 1,5 MW. 

Energimarknadsinspektionen har informerat aktörer om krav för anslutning av solceller

by , https://www.ei.se, 2019-12-05 08:19:41

Energimarknadsinspektionen (Ei) träffade företrädare för solelsbranschen, nätföretagen, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige den 25 november.

Syftet med mötet var att alla inblandade skulle få en gemensam bild av de krav som ställs vid anslutning av solelsystem av typ A* utifrån EU-förordningen (EU) 2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG) och utifrån Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2.

RfG ska bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion genom att nätföretagen nyttjar förmågorna hos de anslutande anläggningarna. RfG syftar till harmoniserade regler inom EU, vilket leder till lägre kostnader.

RfG har trätt i kraft och är en del av den nationella lagstiftningen och gäller direkt och likadant i alla medlemsländer. Kraven i Ei:s föreskrifter kompletterar kraven i förordningen. Dessutom finns det olika standarder. En standard är en branschpraxis som kan vara till stor nytta för aktörerna.

Krav för solelsystem

Solelsystem som installeras efter den 27 april 2019 behöver uppfylla de krav som ställs i RfG och EIFS 2018:2. Ett sätt att uppfylla reglerna är att utrustningen är tillverkad utifrån standarden (SS-EN 50549-1) och att utrustningen ställs in enligt de svenska parametrar som framgår av EIFS 2018:2.

Elnätsföretagen ansvarar enligt RfG för att det finns dokument för installatören och ägaren att fylla i vid ansökan om att ansluta ett solelsystem. Installatören och ägaren ansvarar gemensamt för att säkerställa att solelsystemet uppfyller kraven.

Om ett solelsystem inte uppfyller kraven ska nätföretaget neka anslutning. Om du nekas anslutning trots att du anser att du uppfyller kraven i RfG och EIFS 2018:2, eller av andra skäl nekas anslutning, kan du få frågan prövad av Ei (ellagen, 3 kap. 6-8 §§). Ett nätföretag får inte ställa krav på anslutningen som går emot kraven i RfG och EIFS 2018:2. Till exempel kan nätföretaget inte längre ställa krav på detektering av ö-drift med lägre frekvensändringshastighet än 2 Hz/s uppmätt under kortare tid än 500 millisekunder.

Länkar

 

Fotnot: * Typ A är en så kallad kraftproduktionsmodul (solelsystem i det här fallet) med en installerad effekt från och med 800 W till 1,5 MW. 

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.