Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Dessutom finns det i Ei:s föreskrifter regler om en så kallad särskild rapportering som innebär att nätföretagen ska rapportera efter långa och omfattande elavbrott eller vid andra allvarliga leveranssäkerhetsproblem.

Ei har till uppgift att granska att elnätsföretagen lever upp till de krav som finns på leveranssäkerhet och har därför inlett en granskning med anledning av sommarens och höstens avbrott.

Elnätsföretaget GEAB är det företag som ansvarar för elnätet på Gotland och Vattenfall ansvarar för förbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Tillsynen som Ei genomför innebär bland annat att företagen måste redovisa vilka åtgärder de ska vidta för att undvika att samma sak händer i framtiden.

Metod för tillsyn

Vid Ei:s tillsyn används en metod med utgångspunkt i de avbrott som inträffat. Nätföretaget får redovisa antal avbrott, avbrottstid för varje avbrott, avbrottsorsaker samt åtgärds- och tidplaner. Det är viktigt att åtgärdsplanerna och avbrottsorsakerna hänger samman.

Tillsynen avslutas när Ei har fått in en åtgärdsplan som myndigheten anser tillräcklig för att undvika att samma situation uppstår igen.

För dig som vill veta mer

Ei gör varje år en sammanställning av leveranskvaliteten i de svenska elnäten. Sammanställningen bygger på uppgifter som elnätsföretagen är skyldiga att rapportera till Ei varje år. Nästa sammanställning/rapport om leveranskvaliteten i elnäten kommer att publiceras i slutet av året. Den är en sammanställning av 2017 års avbrottsstatistik.

Tillsyn med anledning av elavbrotten på Gotland

by , https://www.ei.se, 2018-10-18 15:40:43

Under sommaren har Gotland drabbats av ett flertal elavbrott. Energimarknadsinspektionen (Ei) har därför inlett en tillsyn av leveranskvaliteten på Gotland.

Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Dessutom finns det i Ei:s föreskrifter regler om en så kallad särskild rapportering som innebär att nätföretagen ska rapportera efter långa och omfattande elavbrott eller vid andra allvarliga leveranssäkerhetsproblem.

Ei har till uppgift att granska att elnätsföretagen lever upp till de krav som finns på leveranssäkerhet och har därför inlett en granskning med anledning av sommarens och höstens avbrott.

Elnätsföretaget GEAB är det företag som ansvarar för elnätet på Gotland och Vattenfall ansvarar för förbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Tillsynen som Ei genomför innebär bland annat att företagen måste redovisa vilka åtgärder de ska vidta för att undvika att samma sak händer i framtiden.

Metod för tillsyn

Vid Ei:s tillsyn används en metod med utgångspunkt i de avbrott som inträffat. Nätföretaget får redovisa antal avbrott, avbrottstid för varje avbrott, avbrottsorsaker samt åtgärds- och tidplaner. Det är viktigt att åtgärdsplanerna och avbrottsorsakerna hänger samman.

Tillsynen avslutas när Ei har fått in en åtgärdsplan som myndigheten anser tillräcklig för att undvika att samma situation uppstår igen.

För dig som vill veta mer

Ei gör varje år en sammanställning av leveranskvaliteten i de svenska elnäten. Sammanställningen bygger på uppgifter som elnätsföretagen är skyldiga att rapportera till Ei varje år. Nästa sammanställning/rapport om leveranskvaliteten i elnäten kommer att publiceras i slutet av året. Den är en sammanställning av 2017 års avbrottsstatistik.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.