När kammarrätten meddelade domar i november 2017 gällande gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018 valde Ei att överklaga. Beslutet grundade sig på att Ei ansåg att det fanns frågor av principiell betydelse, exempelvis frågor om metoder för att fastställa intäktsramen, som borde prövas i en högre instans.

Kammarrättens domar står fast

I början av april 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Ei inte får prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrättens domar står fast.

Ei kommer att räkna om intäktsramarna för perioden 2015–2018 för de gasnätsföretag som deltagit i domstolsprocessen så att de stämmer överens med kammarrättens domar. Nya beslut om intäktsramar kommer att fattas efter det.

Länkar till tidigare artiklar

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte gasnätsföretagens intäktsramar

by , https://www.ei.se, 2018-04-09 10:54:53

I november 2017 meddelade kammarrätten domar gällande tre gasnätsföretags intäktsramar för perioden 2015–2018. Energimarknadsinspektionen (Ei) valde att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domstolen meddelat att frågan inte kommer att tas upp för prövning och därmed står kammarrättens domar fast.

När kammarrätten meddelade domar i november 2017 gällande gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018 valde Ei att överklaga. Beslutet grundade sig på att Ei ansåg att det fanns frågor av principiell betydelse, exempelvis frågor om metoder för att fastställa intäktsramen, som borde prövas i en högre instans.

Kammarrättens domar står fast

I början av april 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Ei inte får prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrättens domar står fast.

Ei kommer att räkna om intäktsramarna för perioden 2015–2018 för de gasnätsföretag som deltagit i domstolsprocessen så att de stämmer överens med kammarrättens domar. Nya beslut om intäktsramar kommer att fattas efter det.

Länkar till tidigare artiklar

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.