Arbets- och materialomkostnadspålägg

I tidigare domstolsprocesser har kammarrätten kommit fram till att det är rimligt att, för ett förvärvande bolag, beräkna tillägget för arbets- och materialomkostnader enligt en schablon om 8 procent.

De elnätsbolag som överklagat Ei:s beslut har yrkat på att få ytterligare ersättning för sina arbets- och materialkostnadspålägg utöver dessa 8 procent. Grunden för yrkandena är att elnätsbolagen annars anser att de inte får täckning för skäliga kostnader.

Förvaltningsrätten konstaterar nu i domarna att kammarrätten tidigare inte fastställt någon generellt tillämpbar metod för hur tillägget ska beräknas för ett bolag som är ett mellanting mellan förvärvande och tillverkande företag.

Domstolen konstaterar att det inte är möjligt att inom ramen för följdändring medges ersättning på något annat sätt än vad som följer av den åberopade domen. Eftersom beräkningen av arbets- och materialomkostnader inte heller utgör en prognos eller ett antagande kan enligt förvaltningsrätten en justering inte heller göras inom ramen för omprövning efter tillsynsperiodens slut.

Ändring av ingående kapitalbas efter tillsynsperiodens slut

Förvaltningsrätten har också tagit ställning till frågan om korrigering av felaktiga värden i kapitalbasen. Elnätsbolagen menade att det som står skrivet Ei:s handbok "Handbok för inrapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar, tillsynsperioden 2012–2015" utgör ett gynnande förvaltningsrättsligt beslut som inte får ändras.

Förvaltningsrätten fann att det som står i handboken är att anse som ett beslut men inte som ett sådant gynnande förvaltningsbeslut som medför att det ska läggas till grund för senare beslut. Förvaltningsrätten konstaterar även att oavsett detta så är det, enligt avgöranden från kammarrätten, inte möjligt att vid omprövning efter tillsynsperiodens slut korrigera uppgifter om kapitalbasen.

Läs mer här om domarna

Förvaltningsrätten ger Ei rätt gällande omprövning av intäktsram

by , https://www.ei.se, 2018-06-26 11:49:44

Förvaltningsrätten ger Ei rätt gällande omprövning av intäktsram angående arbets- och materialomkostnadspålägg och korrigering av den ingående kapitalbasen.

Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit elnätsbolagens yrkanden om att få ytterligare ökning av arbets- och materialomkostnadspålägg och att få korrigera den ingående kapitalbasen efter tillsynsperiodens slut.

Arbets- och materialomkostnadspålägg

I tidigare domstolsprocesser har kammarrätten kommit fram till att det är rimligt att, för ett förvärvande bolag, beräkna tillägget för arbets- och materialomkostnader enligt en schablon om 8 procent.

De elnätsbolag som överklagat Ei:s beslut har yrkat på att få ytterligare ersättning för sina arbets- och materialkostnadspålägg utöver dessa 8 procent. Grunden för yrkandena är att elnätsbolagen annars anser att de inte får täckning för skäliga kostnader.

Förvaltningsrätten konstaterar nu i domarna att kammarrätten tidigare inte fastställt någon generellt tillämpbar metod för hur tillägget ska beräknas för ett bolag som är ett mellanting mellan förvärvande och tillverkande företag.

Domstolen konstaterar att det inte är möjligt att inom ramen för följdändring medges ersättning på något annat sätt än vad som följer av den åberopade domen. Eftersom beräkningen av arbets- och materialomkostnader inte heller utgör en prognos eller ett antagande kan enligt förvaltningsrätten en justering inte heller göras inom ramen för omprövning efter tillsynsperiodens slut.

Ändring av ingående kapitalbas efter tillsynsperiodens slut

Förvaltningsrätten har också tagit ställning till frågan om korrigering av felaktiga värden i kapitalbasen. Elnätsbolagen menade att det som står skrivet Ei:s handbok "Handbok för inrapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar, tillsynsperioden 2012–2015" utgör ett gynnande förvaltningsrättsligt beslut som inte får ändras.

Förvaltningsrätten fann att det som står i handboken är att anse som ett beslut men inte som ett sådant gynnande förvaltningsbeslut som medför att det ska läggas till grund för senare beslut. Förvaltningsrätten konstaterar även att oavsett detta så är det, enligt avgöranden från kammarrätten, inte möjligt att vid omprövning efter tillsynsperiodens slut korrigera uppgifter om kapitalbasen.

Läs mer här om domarna

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.