I rapporten har Energimyndigheten tittat på två modeller för hur ett avskaffande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Ei ställer sig inte bakom någon av modellerna.

Ei anser att den ökade produktionen av havsbaserad vindkraft som kan förväntas ske om anslutningskostnaderna subventioneras, kommer att få konsekvenser för lönsamheten hos alla elproducenter.

Den föreslagna subvention skulle också innebära en mycket stor fördel för de som vill ansluta havsbaserad vindkraft jämfört med andra förnybara alternativ vilket är ett tydligt avsteg från den teknikneutralitet som har varit den rådande principen inom miljöpolitiken genom elcertifikatsystemet. Det saknas skäl till varför havsbaserad vindkraft ska ges stora konkurrensfördelar gentemot andra förnybara energikällor.

Ei tycker inte att förslaget att subventionera havsbaserad vindkraft ska genomföras

by , https://www.ei.se, 2018-04-06 10:17:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss om Energimyndighetens rapport Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft.

I rapporten har Energimyndigheten tittat på två modeller för hur ett avskaffande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Ei ställer sig inte bakom någon av modellerna.

Ei anser att den ökade produktionen av havsbaserad vindkraft som kan förväntas ske om anslutningskostnaderna subventioneras, kommer att få konsekvenser för lönsamheten hos alla elproducenter.

Den föreslagna subvention skulle också innebära en mycket stor fördel för de som vill ansluta havsbaserad vindkraft jämfört med andra förnybara alternativ vilket är ett tydligt avsteg från den teknikneutralitet som har varit den rådande principen inom miljöpolitiken genom elcertifikatsystemet. Det saknas skäl till varför havsbaserad vindkraft ska ges stora konkurrensfördelar gentemot andra förnybara energikällor.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.