I juni 2016 beslutade Ei om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till förvaltningsrätten och frågan har därefter gått vidare till EU-domstolen.

Baltic Cable äger och driver en 600 MW likströmsledning som kopplar samman elnäten i Sverige och Tyskland. Baltic Cable har inga nätkunder och verksamheten finansieras helt av flaskhalsintäkter.

I elförordningen (EG) nr 714/2009 finns bland annat särskilda regler om hur flaskhalsintäkter får användas. Ei anser att Baltic Cable har haft intäkter som inte har använts enligt elförordningens bestämmelser och beslutade därför i juni 2016 att Baltic Cable ska reservera intäkter på ett separat internkonto.

Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Den 5 juli 2018 beslutade förvaltningsrätten att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har ställt fem frågor till EU-domstolen som rör tolkningen av elförordningen.

EU-domstolen har gett Ei möjlighet att yttra sig och Ei har nu överlämnat sitt yttrande till domstolen. Av yttrandet framgår hur Ei anser att elförordningen ska tolkas, bland annat när det gäller frågor om Baltic Cable omfattas av vissa bestämmelser, hur flaskhalsintäkter får användas och om en korrekt tolkning av elförordningen strider mot den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen.

Ei har yttrat sig till EU-domstolen

by , https://www.ei.se, 2018-11-06 12:50:17

EU-domstolen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) möjlighet att yttra sig i frågan om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Nu har Ei skickat in sitt yttrande.

I juni 2016 beslutade Ei om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till förvaltningsrätten och frågan har därefter gått vidare till EU-domstolen.

Baltic Cable äger och driver en 600 MW likströmsledning som kopplar samman elnäten i Sverige och Tyskland. Baltic Cable har inga nätkunder och verksamheten finansieras helt av flaskhalsintäkter.

I elförordningen (EG) nr 714/2009 finns bland annat särskilda regler om hur flaskhalsintäkter får användas. Ei anser att Baltic Cable har haft intäkter som inte har använts enligt elförordningens bestämmelser och beslutade därför i juni 2016 att Baltic Cable ska reservera intäkter på ett separat internkonto.

Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Den 5 juli 2018 beslutade förvaltningsrätten att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har ställt fem frågor till EU-domstolen som rör tolkningen av elförordningen.

EU-domstolen har gett Ei möjlighet att yttra sig och Ei har nu överlämnat sitt yttrande till domstolen. Av yttrandet framgår hur Ei anser att elförordningen ska tolkas, bland annat när det gäller frågor om Baltic Cable omfattas av vissa bestämmelser, hur flaskhalsintäkter får användas och om en korrekt tolkning av elförordningen strider mot den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.