I april skickade Miljö- och energidepartementet ut betänkande av utredningen Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses på remiss.

Uppdraget för utredningen var "att identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Åtgärderna ska syfta till att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster." (se sidan 15 i SOU 2017:34 (Extern fil)).

Ei är en av de instanser som har svarat på remissen.

I sitt remissvar är Ei positiv till att det införs en tydlig bestämmelse i ellagen om att det i beslut om nätkoncession ska kunna ställas krav på kompensatoriska åtgärder. Ei har däremot synpunkter på hur 2 kap. 11 § ellagen föreslås utformas. I övriga delar tillstyrker Ei förslagen.

Ei:s remissvar finns att läsa här.
Läs mer på regeringens webbplats.

Ei har svarat på remiss om ekologisk kompensation

by , https://www.ei.se, 2018-10-08 13:30:31

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Miljö- och energidepartementets remiss om ekologisk kompensation.

I april skickade Miljö- och energidepartementet ut betänkande av utredningen Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses på remiss.

Uppdraget för utredningen var "att identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Åtgärderna ska syfta till att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster." (se sidan 15 i SOU 2017:34).

Ei är en av de instanser som har svarat på remissen.

I sitt remissvar är Ei positiv till att det införs en tydlig bestämmelse i ellagen om att det i beslut om nätkoncession ska kunna ställas krav på kompensatoriska åtgärder. Ei har däremot synpunkter på hur 2 kap. 11 § ellagen föreslås utformas. I övriga delar tillstyrker Ei förslagen.

Ei:s remissvar finns att läsa här.
Läs mer på regeringens webbplats.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.