I rapporten redovisas också statistik på hur aktörerna fullgjort kraven på rapportering av otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar och transmissionskapacitet mellan elområden.

Det framgår att både regelkännedomen och regelefterlevnaden är god. Företagen har rutiner som följs men fel förekommer.

För att bevaka och bevara en väl fungerande grossistmarknad för el är det viktigt att Ei och de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna fortsätter att dagligen övervaka flödet av meddelanden om otillgänglighet.

Tillsynen genomfördes under perioden juni 2015 till januari 2018 genom besök hos berörda aktörer i Sverige. Löpande övervakning av flödet av meddelanden om otillgänglighet fortsätter i samarbete med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna.

Ei har avslutat tillsynsprojektet gällande efterlevnad av transparensförordningen

by , https://www.ei.se, 2018-03-13 09:37:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer i Sverige besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden av transparensförordningen. Resultatet av tillsynen presenteras i en rapport.

I rapporten redovisas också statistik på hur aktörerna fullgjort kraven på rapportering av otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar och transmissionskapacitet mellan elområden.

Det framgår att både regelkännedomen och regelefterlevnaden är god. Företagen har rutiner som följs men fel förekommer.

För att bevaka och bevara en väl fungerande grossistmarknad för el är det viktigt att Ei och de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna fortsätter att dagligen övervaka flödet av meddelanden om otillgänglighet.

Tillsynen genomfördes under perioden juni 2015 till januari 2018 genom besök hos berörda aktörer i Sverige. Löpande övervakning av flödet av meddelanden om otillgänglighet fortsätter i samarbete med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.