Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tolkning av ellagen innebär att elnätsföretag får ta med sig en icke utnyttjad intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren 2017 överklagade ett 40-tal företag detta till förvaltningsrätten eftersom de ville kunna ta med sig ett outnyttjat belopp för perioden 2012–2015 två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023. Nu har förvaltningsrätten gett företagen rätt.

Företagens överklaganden avvisades först

Denna fråga har varit uppe för diskussion tidigare.

I november 2017 avvisade förvaltningsrätten företagens överklaganden. Motiveringen var att det som elnätföretagen hade klagat på inte går att överklaga. Som skäl till det anger förvaltningsrätten bland annat att Ei:s ställningstagande närmast är att se som en underrättelse från myndigheten sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod.

Kammarrätten av annan åsikt

Företagen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I mars 2018 beslutade kammarrätten att förvaltningsrätten visst skulle pröva frågan.

Förvaltningsrätten gav företagen rätt

I september 2018 meddelade förvaltningsrätten att domstolen prövat frågan och att företagen får ta med sig det outnyttjade beloppet ytterligare en tillsynsperiod. Det innebär att om företaget inte hunnit utnyttja intäktsramen under perioden 2016–2019 har de möjlighet att utnyttja den under perioden 2020–2023 istället.

Ei överklagar

Ei håller inte med om förvaltningsrättens tolkning av ellagen och kommer därför med största sannolikhet att överklaga domarna.

Dom från förvaltningsrätten om intäktsramar

by , https://www.ei.se, 2018-09-12 13:40:38

Förvaltningsrätten har meddelat ytterligare domar gällande elnätsföretagens intäktsramar. Denna gång gäller de hur många tillsynsperioder ett elnätsföretag får "ta med sig" en outnyttjad intäktsram.

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tolkning av ellagen innebär att elnätsföretag får ta med sig en icke utnyttjad intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren 2017 överklagade ett 40-tal företag detta till förvaltningsrätten eftersom de ville kunna ta med sig ett outnyttjat belopp för perioden 2012–2015 två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023. Nu har förvaltningsrätten gett företagen rätt.

Företagens överklaganden avvisades först

Denna fråga har varit uppe för diskussion tidigare.

I november 2017 avvisade förvaltningsrätten företagens överklaganden. Motiveringen var att det som elnätföretagen hade klagat på inte går att överklaga. Som skäl till det anger förvaltningsrätten bland annat att Ei:s ställningstagande närmast är att se som en underrättelse från myndigheten sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod.

Kammarrätten av annan åsikt

Företagen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I mars 2018 beslutade kammarrätten att förvaltningsrätten visst skulle pröva frågan.

Förvaltningsrätten gav företagen rätt

I september 2018 meddelade förvaltningsrätten att domstolen prövat frågan och att företagen får ta med sig det outnyttjade beloppet ytterligare en tillsynsperiod. Det innebär att om företaget inte hunnit utnyttja intäktsramen under perioden 2016–2019 har de möjlighet att utnyttja den under perioden 2020–2023 istället.

Ei överklagar

Ei håller inte med om förvaltningsrättens tolkning av ellagen och kommer därför med största sannolikhet att överklaga domarna.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.