Sedan flera år pågår en integrering mot en gemensam inre marknad för energi inom EU.
I syfte att stärka och samordna tillsynssamarbetet med de nordiska länderna har Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga tillsynsmyndigheter beslutat att inrätta ett nordiskt regionalt forum, Energy Regulators Regional Forum (ERRF).

I detta forum kommer de tillsynsbeslut som kräver nordisk samordning enligt nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer för el att diskuteras innan varje tillsynsmyndighet fattar nationellt bindande beslut.

Fotnot: NordREG*, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Nytt nordiskt forum har bildats

by , https://www.ei.se, 2017-04-11 15:08:05

Den 8 mars beslutade de nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG* att inrätta ett nordiskt regionalt forum. I forumet ska tillsynsbeslut som kräver nordisk samordning diskuteras innan varje land tar ett nationellt beslut.

Sedan flera år pågår en integrering mot en gemensam inre marknad för energi inom EU.
I syfte att stärka och samordna tillsynssamarbetet med de nordiska länderna har Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga tillsynsmyndigheter beslutat att inrätta ett nordiskt regionalt forum, Energy Regulators Regional Forum (ERRF).

I detta forum kommer de tillsynsbeslut som kräver nordisk samordning enligt nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer för el att diskuteras innan varje tillsynsmyndighet fattar nationellt bindande beslut.

Fotnot: NordREG*, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.