EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 2 augusti 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 25 augusti 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga 14 september 2017, med undantag för vissa artiklar.

Förordningen SO anger krav för att säkerställa driftsäkerheten, såsom krav på samordning och gemensam planering mellan systemansvariga, samt även tekniska och andra krav på frekvensreglering och reserver. Kraven ställs på nationell nivå, inom regionen och på EU-nivå. De aktörer som berörs är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer, som de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Ny EU-förordning om driftsäkerhet (SO) träder i kraft

by , https://www.ei.se, 2017-08-30 14:32:01

Den 14 september träder EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem i kraft. Det engelska namnet är Transmission System Operation (SO). Förordningen handlar om drift av stamnätet.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 2 augusti 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 25 augusti 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga 14 september 2017, med undantag för vissa artiklar.

Förordningen SO anger krav för att säkerställa driftsäkerheten, såsom krav på samordning och gemensam planering mellan systemansvariga, samt även tekniska och andra krav på frekvensreglering och reserver. Kraven ställs på nationell nivå, inom regionen och på EU-nivå. De aktörer som berörs är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer, som de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.