EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 24 november 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 28 november 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga den 18 december 2017, med undantag för vissa artiklar. Några artiklar tillämpas först efter fem år.

Förordningen ER anger krav och principer för hur nödsituationer, stora störningar och återuppbyggnad av elsystemet ska hanteras. Till exempel anges specifika krav vad gäller hantering av nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd hos systemansvariga för överföringssystemet och samordning av systemdriften i hela unionen i samband med nöddrifttillstånd med mera.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Ei fortsätter arbetet med förordningen

ER är en av två förordningar om driftsäkerhet. Den andra är förordningen som fastställer riktlinjer för drift av stamnätet (SO). SO trädde i kraft den 14 september 2017.

För Sveriges del innebär ikraftträdandet av EU-förordningen ER att nuvarande nationella regelverk kan behöva kompletteras eller justeras för att vara i linje med föreskrifterna.
Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer under 2018 att jobba med de uppgifter som myndigheten måste uppfylla efter att nätföreskrifterna har trätt i kraft.

Läs mer

Ny EU-förordning för driftsäkerhet träder i kraft

by , https://www.ei.se, 2017-12-06 07:51:05

Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2196 i kraft. Nätföreskriften för nödsituationer och återuppbyggnad avseende electricitet (på engelska Emergency and Restoration, ER) handlar om vad som ska göras i händelse av en stor störning i elnätet.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 24 november 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 28 november 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga den 18 december 2017, med undantag för vissa artiklar. Några artiklar tillämpas först efter fem år.

Förordningen ER anger krav och principer för hur nödsituationer, stora störningar och återuppbyggnad av elsystemet ska hanteras. Till exempel anges specifika krav vad gäller hantering av nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd hos systemansvariga för överföringssystemet och samordning av systemdriften i hela unionen i samband med nöddrifttillstånd med mera.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Ei fortsätter arbetet med förordningen

ER är en av två förordningar om driftsäkerhet. Den andra är förordningen som fastställer riktlinjer för drift av stamnätet (SO). SO trädde i kraft den 14 september 2017.

För Sveriges del innebär ikraftträdandet av EU-förordningen ER att nuvarande nationella regelverk kan behöva kompletteras eller justeras för att vara i linje med föreskrifterna.
Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer under 2018 att jobba med de uppgifter som myndigheten måste uppfylla efter att nätföreskrifterna har trätt i kraft.

Läs mer

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.