I tillsynen har Ei granskat leveranssäkerheten i elnäten, spänningskvaliteten samt kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen skickar in till Ei varje år.

Syftet med tillsynen har varit att se vilka åtgärder nätföretagen genomför som förbättrar leveranskvaliteten i elnätet på kort och lång sikt. Granskningen baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterade in till Ei för år 2014.

Enligt de rapporter som elnätsföretagen lämnade till Ei för år 2014 har cirka 5 600 uttagspunkter (exempelvis hushåll eller företag) haft elavbrott som varade längre än 24 timmar under 2014. Drygt 30 000 uttagspunkter hade fler än 11 avbrott under samma period.

Luftledningar har blivit markkablar

De vanligaste åtgärderna som nätföretagen redovisat för att öka leveranssäkerheten i sina nät är olika isolerande åtgärder som syftar till att luftledningar, främst friledningar, inte ska drabbas av att träd eller grenar faller på ledningarna och orsakar elavbrott. Ungefär 80 procent av åtgärderna som nätföretagen redovisat handlar om detta.

Den vanligaste åtgärden som redovisats för att minska risken för elavbrott är att luftledningar har bytts ut mot nedgrävda markkablar.

Få rapporterade problem vad gäller spänning

Ei får idag in få indikationer eller klagomål om bristande spänningskvalitet. Inte heller elnätsföretagen som omfattades av tillsynen har redovisat att de mottagit särskilt många klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet.

Finns brister i rapporteringen – granskningen fortsätter

Det är viktigt att de uppgifter som elnätsföretagen redovisar till Ei är korrekta eftersom informationen om avbrott används både vid bedömning av leveranssäkerheten i elnäten och vid den så kallade kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar. Tillsynen har visat att det finns brister i nätföretagens redovisning, både vad gäller rapportering av avbrott som är längre än 24 timmar och klassificering av uttagspunkter.

En summering av tillsynsinsatsen 2016 visar att det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Därför kommer Ei:s tillsyn av leveranskvaliteten att fortsätta även under 2017.

Granskningen av elnätsföretagens leveranskvalitet finns nu sammanfattad i en rapport

by , https://www.ei.se, 2017-05-09 08:54:27

Under 2016 genomförde Energimarknadsinspektionen (Ei) en stor tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Nu är tillsynen avslutad och resultatet finns sammanfattat i en rapport.

I tillsynen har Ei granskat leveranssäkerheten i elnäten, spänningskvaliteten samt kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen skickar in till Ei varje år.

Syftet med tillsynen har varit att se vilka åtgärder nätföretagen genomför som förbättrar leveranskvaliteten i elnätet på kort och lång sikt. Granskningen baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterade in till Ei för år 2014.

Enligt de rapporter som elnätsföretagen lämnade till Ei för år 2014 har cirka 5 600 uttagspunkter (exempelvis hushåll eller företag) haft elavbrott som varade längre än 24 timmar under 2014. Drygt 30 000 uttagspunkter hade fler än 11 avbrott under samma period.

Luftledningar har blivit markkablar

De vanligaste åtgärderna som nätföretagen redovisat för att öka leveranssäkerheten i sina nät är olika isolerande åtgärder som syftar till att luftledningar, främst friledningar, inte ska drabbas av att träd eller grenar faller på ledningarna och orsakar elavbrott. Ungefär 80 procent av åtgärderna som nätföretagen redovisat handlar om detta.

Den vanligaste åtgärden som redovisats för att minska risken för elavbrott är att luftledningar har bytts ut mot nedgrävda markkablar.

Få rapporterade problem vad gäller spänning

Ei får idag in få indikationer eller klagomål om bristande spänningskvalitet. Inte heller elnätsföretagen som omfattades av tillsynen har redovisat att de mottagit särskilt många klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet.

Finns brister i rapporteringen – granskningen fortsätter

Det är viktigt att de uppgifter som elnätsföretagen redovisar till Ei är korrekta eftersom informationen om avbrott används både vid bedömning av leveranssäkerheten i elnäten och vid den så kallade kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar. Tillsynen har visat att det finns brister i nätföretagens redovisning, både vad gäller rapportering av avbrott som är längre än 24 timmar och klassificering av uttagspunkter.

En summering av tillsynsinsatsen 2016 visar att det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Därför kommer Ei:s tillsyn av leveranskvaliteten att fortsätta även under 2017.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.