Syftet med dessa white papers är att berätta hur tillsynsmyndigheterna uppfattar lagförslagen och på vilket sätt tillsynsmyndigheterna tycker att lagförslagen kan bli bättre. Eftersom lagförslagen nu kommer att diskuteras av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Ministerrådet och i Europas länder kan tillsynsmyndigheternas synpunkter vara till nytta i arbetet med ny lagstiftning. White papers publiceras löpande och nu har de tre första publicerats.

White paper om nättariffer och incitament för nätföretag

Den 11 maj publicerade CEER ett white paper om nättariffer och incitament för nätföretag, där Ei har deltagit i framtagandet. Huvudbudskapet är att CEER inte vill se nätföreskrifter för distributionstariffer, vilket också är Ei:s hållning.

White paper om förnybar energi

Den 11 maj publicerade CEER och ACER ett gemensamt white paper om förnybar energi. Huvudbudskapet är att marknadslösningar ska råda och att den billigaste elproduktionen ska nyttjas, för att minimera kunders elkostnader. CEER och ACER lyfter också vikten av att undvika nettodebitering och att kunder med egenproduktion ska betala kostnadsriktiga avgifter. Ei ställer sig bakom ståndpunkterna även i detta white paper.

White paper om lokalnätsföretagens roll

Den 15 maj publicerade CEER och ACER ett till white paper som handlar om lokalnätsföretag och deras roll, med fokus på neutralitet och nätplanering. CEER och ACER lyfter att nätföretag ska vara neutrala möjliggörare på marknaden och att de ska kunna upphandla flexibilitetstjänster på samma villkor som andra aktörer. Ei har bistått CEER och ACER i arbetet med white paper och är eniga med synpunkterna, förutom vad gäller nätföretags möjligheter att äga och driva energilager. CEER och ACER vill att Kommissionens förslag ska utökas ytterligare för att försvåra för nätföretag att äga och driva energilager. Ei vill, i linje med existerande svenska regelverk, att nätföretag ska tillåtas äga och driva energilager för effektiv nätdrift, medan CEER och ACER vill se kraftigare begränsningar än vad Kommissionen föreslagit.

Mer information

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

**ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Europeiska tillsynsmyndigheters ståndpunkter på Ren energi för alla

by , https://www.ei.se, 2017-05-29 15:12:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt genom organisationerna CEER* och ACER** för att ta fram gemensamma ståndpunkter på Europeiska kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa. Ståndpunkterna tas fram av europeiska tillsynsmyndigheter och presenteras i gemensamma så kallade white papers.

Syftet med dessa white papers är att berätta hur tillsynsmyndigheterna uppfattar lagförslagen och på vilket sätt tillsynsmyndigheterna tycker att lagförslagen kan bli bättre. Eftersom lagförslagen nu kommer att diskuteras av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Ministerrådet och i Europas länder kan tillsynsmyndigheternas synpunkter vara till nytta i arbetet med ny lagstiftning. White papers publiceras löpande och nu har de tre första publicerats.

White paper om nättariffer och incitament för nätföretag

Den 11 maj publicerade CEER ett white paper om nättariffer och incitament för nätföretag, där Ei har deltagit i framtagandet. Huvudbudskapet är att CEER inte vill se nätföreskrifter för distributionstariffer, vilket också är Ei:s hållning.

White paper om förnybar energi

Den 11 maj publicerade CEER och ACER ett gemensamt white paper om förnybar energi. Huvudbudskapet är att marknadslösningar ska råda och att den billigaste elproduktionen ska nyttjas, för att minimera kunders elkostnader. CEER och ACER lyfter också vikten av att undvika nettodebitering och att kunder med egenproduktion ska betala kostnadsriktiga avgifter. Ei ställer sig bakom ståndpunkterna även i detta white paper.

White paper om lokalnätsföretagens roll

Den 15 maj publicerade CEER och ACER ett till white paper som handlar om lokalnätsföretag och deras roll, med fokus på neutralitet och nätplanering. CEER och ACER lyfter att nätföretag ska vara neutrala möjliggörare på marknaden och att de ska kunna upphandla flexibilitetstjänster på samma villkor som andra aktörer. Ei har bistått CEER och ACER i arbetet med white paper och är eniga med synpunkterna, förutom vad gäller nätföretags möjligheter att äga och driva energilager. CEER och ACER vill att Kommissionens förslag ska utökas ytterligare för att försvåra för nätföretag att äga och driva energilager. Ei vill, i linje med existerande svenska regelverk, att nätföretag ska tillåtas äga och driva energilager för effektiv nätdrift, medan CEER och ACER vill se kraftigare begränsningar än vad Kommissionen föreslagit.

Mer information

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

**ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.