Ei har granskat ansökningshandlingarna och konstaterat att de är kompletta. Därmed inleder Ei sitt arbete med själva tillståndsprocessen. Det innebär bland annat att Ei ska pröva ärendet enligt ellagen och miljöbalken samt ta in synpunkter från intressenter. Under hösten kommer därför ärendet att skickas ut på remiss till exempelvis markägare, kommuner, länsstyrelse och andra intressenter.

Ei har 1,5 år på sig att handlägga ärendet. Ett beslut huruvida ledningen får byggas eller inte kan därför väntas först under 2018.

Ei prövar ansökan om ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö

by , https://www.ei.se, 2017-08-03 09:20:45

Svenska kraftnät har skickat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få bygga en 400 kV ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö.

Ei har granskat ansökningshandlingarna och konstaterat att de är kompletta. Därmed inleder Ei sitt arbete med själva tillståndsprocessen. Det innebär bland annat att Ei ska pröva ärendet enligt ellagen och miljöbalken samt ta in synpunkter från intressenter. Under hösten kommer därför ärendet att skickas ut på remiss till exempelvis markägare, kommuner, länsstyrelse och andra intressenter.

Ei har 1,5 år på sig att handlägga ärendet. Ett beslut huruvida ledningen får byggas eller inte kan därför väntas först under 2018.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.