Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder sitt remissvar med att myndigheten delar Energikommissionens slutsats att det i det korta perspektivet inte finns skäl att ändra i den befintliga marknadsmodellen för el, men att den behöver utvecklas så att efterfrågeflexibilitet blir en naturlig del av marknaden.

I sitt remissvar har Ei lämnat synpunkter på några delar av kommissionens betänkande. Synpunkterna berör mestadels frågor där Ei håller med om Energikommissionens förslag, men där myndigheten vill förtydliga, komplettera eller hänvisa till tidigare utredningar. Det finns också några punkter i Energikommissionens förslag som Ei inte håller med om, även dessa beskrivs i remissvaret.

Mer information

Under några punkter i remissvaret hänvisar Ei till åtgärdsförslag som finns närmare beskrivna i rapporterna Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15) samt Ökad andel variabel elproduktion (Ei R2016:14). Rapporterna hittar du här:

Ei har svarat på Energikommissionens betänkande

by , https://www.ei.se, 2017-04-04 14:45:35

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi". Här kan du ta del av remissvaret.

Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder sitt remissvar med att myndigheten delar Energikommissionens slutsats att det i det korta perspektivet inte finns skäl att ändra i den befintliga marknadsmodellen för el, men att den behöver utvecklas så att efterfrågeflexibilitet blir en naturlig del av marknaden.

I sitt remissvar har Ei lämnat synpunkter på några delar av kommissionens betänkande. Synpunkterna berör mestadels frågor där Ei håller med om Energikommissionens förslag, men där myndigheten vill förtydliga, komplettera eller hänvisa till tidigare utredningar. Det finns också några punkter i Energikommissionens förslag som Ei inte håller med om, även dessa beskrivs i remissvaret.

Mer information

Under några punkter i remissvaret hänvisar Ei till åtgärdsförslag som finns närmare beskrivna i rapporterna Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15) samt Ökad andel variabel elproduktion (Ei R2016:14). Rapporterna hittar du här:

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.