EU-kommissionens förordning 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) trädde i kraft den 7 september 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av förbrukningsanläggningar och distributionsanläggningar som är anslutna till stamnät, distributionssystem och förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar kapaciteten hos förbrukningsanläggningar och distributionssystem på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor inom hela EU.

Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i DCC. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i mars 2017.

Den 11 maj fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Ei har beslutat om kriterier för undantag gällande EU-regelverken DCC

by , https://www.ei.se, 2017-05-19 10:35:25

Den 11 maj 2017 fattade Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om kriterier för att bevilja undantag från bestämmelser i nätföreskriften DCC – ett EU-regelverk som definierar krav på anslutning av förbrukare till elnätet.

EU-kommissionens förordning 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) trädde i kraft den 7 september 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av förbrukningsanläggningar och distributionsanläggningar som är anslutna till stamnät, distributionssystem och förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar kapaciteten hos förbrukningsanläggningar och distributionssystem på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor inom hela EU.

Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i DCC. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i mars 2017.

Den 11 maj fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.