I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Under 2016 drabbades cirka 6 500 kunder av avbrott som var längre än 24 timmar och cirka 15 000 kunder hade fler än elva avbrott. Över 2 000 kunder drabbades av både 24-timmars avbrott och fler än 11 avbrott under året.

Tillsynsinsats

Just nu genomför Ei en tillsynsinsats där alla elnätsföretag som hade kunder som drabbades av avbrott längre än 24 timmar och/eller som drabbades av fler än elva avbrott under 2016 förelagts att beskriva vilka åtgärder de ska vidta för att minimera antalet avbrott. De måste även skicka in en tidsplan till Ei som beskriver när åtgärderna ska vara genomförda.

– Företagen är skyldiga att rapportera in en mängd data till Ei varje år, bland annat gällande avbrott. Tillsynen bygger på de senaste uppgifterna, det vill säga från 2016. I materialet kan vi se att 33 elnätsföretag har haft för många eller för långa avbrott under året och därför har vi nu förelagt dem att redovisa vilka åtgärder de tänker vidta för att öka leveranssäkerheten, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei.

Det kan finnas flera orsaker till avbrotten, exempelvis avgrävda kablar, nedfallna träd eller snölast. Ei begär nu in uppgifter om vad som orsakat avbrotten, hur problemen ska åtgärdas och när det ska vara klart. Om Ei anser att uppgifterna som redovisas är tillräckliga för att överföringen ska vara av god kvalitet när åtgärderna genomförts kan ärendet avskrivas, om åtgärderna är otillräckliga måste elnätsföretagen komplettera sina åtgärdsplaner. Föreläggandet kan vid behov kombineras med ett vite.

Tillsynen av samtliga elnätsföretag beräknas vara klar i början av år 2018.

Rapport om leveranssäkerhet

Varje år publicerar Ei även en rapport över leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Rapporten är inte kopplad till tillsynen. Däremot bygger den på samma dataunderlag (i detta fall data från 2016). Syftet med rapporten är att ge en samlad bild över leveranssäkerheten i elnäten. Rapporten planeras att vara klar för publicering på Ei:s webbplats före jul.

Ei granskar elavbrotten

by , https://www.ei.se, 2017-12-06 14:03:25

Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Just nu granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätsföretagen lever upp till ellagens krav vad gäller avbrott.

I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Under 2016 drabbades cirka 6 500 kunder av avbrott som var längre än 24 timmar och cirka 15 000 kunder hade fler än elva avbrott. Över 2 000 kunder drabbades av både 24-timmars avbrott och fler än 11 avbrott under året.

Tillsynsinsats

Just nu genomför Ei en tillsynsinsats där alla elnätsföretag som hade kunder som drabbades av avbrott längre än 24 timmar och/eller som drabbades av fler än elva avbrott under 2016 förelagts att beskriva vilka åtgärder de ska vidta för att minimera antalet avbrott. De måste även skicka in en tidsplan till Ei som beskriver när åtgärderna ska vara genomförda.

– Företagen är skyldiga att rapportera in en mängd data till Ei varje år, bland annat gällande avbrott. Tillsynen bygger på de senaste uppgifterna, det vill säga från 2016. I materialet kan vi se att 33 elnätsföretag har haft för många eller för långa avbrott under året och därför har vi nu förelagt dem att redovisa vilka åtgärder de tänker vidta för att öka leveranssäkerheten, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei.

Det kan finnas flera orsaker till avbrotten, exempelvis avgrävda kablar, nedfallna träd eller snölast. Ei begär nu in uppgifter om vad som orsakat avbrotten, hur problemen ska åtgärdas och när det ska vara klart. Om Ei anser att uppgifterna som redovisas är tillräckliga för att överföringen ska vara av god kvalitet när åtgärderna genomförts kan ärendet avskrivas, om åtgärderna är otillräckliga måste elnätsföretagen komplettera sina åtgärdsplaner. Föreläggandet kan vid behov kombineras med ett vite.

Tillsynen av samtliga elnätsföretag beräknas vara klar i början av år 2018.

Rapport om leveranssäkerhet

Varje år publicerar Ei även en rapport över leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Rapporten är inte kopplad till tillsynen. Däremot bygger den på samma dataunderlag (i detta fall data från 2016). Syftet med rapporten är att ge en samlad bild över leveranssäkerheten i elnäten. Rapporten planeras att vara klar för publicering på Ei:s webbplats före jul.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.