De senaste åren har flera nya EU-förordningar för elmarknaden trätt i kraft. Dessa regler är direkt tillämpliga i Sverige och rör både marknadens funktionssätt och mer tekniska regler. Den 17 oktober trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar till att förbättra möjligheterna till risksäkring på forwardmarknaden. Det nya regelverket berör främst systemnätsoperatörer, tillsynsmyndigheter, medlemsstater och marknadsaktörer.

De nya reglerna innebär att systemansvariga företag, i Sveriges fall Affärsverket svenska kraftnät, som huvudregel ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter på förbindelser till annan medlemsstat. Energimarknadsinspektionen (Ei) får ta beslut om att de systemansvariga vid aktuell elområdesgräns inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen (artikel 30.1 FCA-förordningen). Ett sådant beslut ska i så fall fattas koordinerat tillsammans med berörd tillsynsmyndighet på den andra sidan av elområdesgränsen.

Här följer de fem frågor som vi vill ha svar på:

  1. Anser du att det finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring i det berörda elområdet?
  2. Anser du att det finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna?
  3. Om svaret ovan är "nej", redogör varför det inte finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring i det berörda elområdet.
  4. Om du anser att möjligheterna till risksäkring är otillräckliga, utveckla vilken typ av åtgärder som du bedömer kan leda till tillräckligt bra möjlighet till risksäkring.
  5. Vänligen ge en beskrivning av hur föreslagen åtgärd under fråga fyra (4) leder till tillräckligt bra möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna som anges nedan.

Svar lämnas per elområdesgräns. Om du vill lämna synpunkter avseende mer än en elområdesgräns lämnar du flera svar. Varje svar märks med diarienummer enligt följande:

Diarienummer Elområdesgräns 
 2017-100715  Finland- Sverige (SE1)
 2017-100716  Finland- Sverige (SE3)
 2017-100717  Litauen- Sverige (SE 4)
 2017-100718  Polen- Sverige (SE 4)
 2017-100719  Danmark- Sverige (DK1- Sverige (SE3)
 2017-100720  Danmark (DK2) – Sverige (SE4)

Svaret ska lämnas skriftligt till: registrator@ei.se och vara Ei tillhanda senast 16 mars 2017. Frågor om samrådet besvaras av Johan Roupe: johan.roupe@ei.se.

Ei bjuder in att delta i samråd om tillräckliga risksäkringsmöjligheter på forwardmarknaden

by , https://www.ei.se, 2017-03-02 14:04:39

Ei bjuder in till samråd om marknadsaktörernas behov av möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna. För att underlätta samrådet presenterar Ei en analys av risksäkringsmöjligheterna i svenska elområden. Dina svar ska vara Ei tillhanda innan 16 mars 2017.

De senaste åren har flera nya EU-förordningar för elmarknaden trätt i kraft. Dessa regler är direkt tillämpliga i Sverige och rör både marknadens funktionssätt och mer tekniska regler. Den 17 oktober trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar till att förbättra möjligheterna till risksäkring på forwardmarknaden. Det nya regelverket berör främst systemnätsoperatörer, tillsynsmyndigheter, medlemsstater och marknadsaktörer.

De nya reglerna innebär att systemansvariga företag, i Sveriges fall Affärsverket svenska kraftnät, som huvudregel ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter på förbindelser till annan medlemsstat. Energimarknadsinspektionen (Ei) får ta beslut om att de systemansvariga vid aktuell elområdesgräns inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen (artikel 30.1 FCA-förordningen). Ett sådant beslut ska i så fall fattas koordinerat tillsammans med berörd tillsynsmyndighet på den andra sidan av elområdesgränsen.

Här följer de fem frågor som vi vill ha svar på:

  1. Anser du att det finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring i det berörda elområdet?
  2. Anser du att det finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna?
  3. Om svaret ovan är "nej", redogör varför det inte finns tillräckligt bra möjligheter till risksäkring i det berörda elområdet.
  4. Om du anser att möjligheterna till risksäkring är otillräckliga, utveckla vilken typ av åtgärder som du bedömer kan leda till tillräckligt bra möjlighet till risksäkring.
  5. Vänligen ge en beskrivning av hur föreslagen åtgärd under fråga fyra (4) leder till tillräckligt bra möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna som anges nedan.

Svar lämnas per elområdesgräns. Om du vill lämna synpunkter avseende mer än en elområdesgräns lämnar du flera svar. Varje svar märks med diarienummer enligt följande:

Diarienummer Elområdesgräns 
 2017-100715  Finland- Sverige (SE1)
 2017-100716  Finland- Sverige (SE3)
 2017-100717  Litauen- Sverige (SE 4)
 2017-100718  Polen- Sverige (SE 4)
 2017-100719  Danmark- Sverige (DK1- Sverige (SE3)
 2017-100720  Danmark (DK2) – Sverige (SE4)

Svaret ska lämnas skriftligt till: registrator@ei.se och vara Ei tillhanda senast 16 mars 2017. Frågor om samrådet besvaras av Johan Roupe: johan.roupe@ei.se.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.