Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-29 05:14:58

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät

Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott.

En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller en god kvalitet. Med god kvalitet menas att distributionen av el sker på ett leveranssäkert sätt, utan elavbrott och störningar.

För att vi ska kunna granska leveranssäkerheten i de svenska elnäten måste elnätsföretagen årligen rapportera in uppgifter till oss om hur många och hur långa elavbrott de har haft.

Det finns tekniska utmaningar för överföringen av el i och med en ökad andel väderberoende elproduktion och föränderlig elkonsumtion. Förändringen kommer att innebära större utmaningar för elnätsföretagen att klara hålla en god leveranskvalitet för alla kunder. Här kan du läsa mer om elöverföringens kvalitet.

Syftet med att Ei analyserar elnätsföretagens redovisning är att säkerställa att elnätsföretagen systematiskt arbetar med att förebygga elavbrott och därmed förbättrar leveranssäkerheten för sina kunder.

Elnätsföretagen rapporterar uppgifter om leveranssäkerheten

Alla innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkoncession för linje är enligt föreskrifterna skyldiga att varje år senast den 31 mars rapportera elavbrott avseende föregående kalenderår för bedömning av leveranskvalitén i sitt elnät.

Det som rapporteras är en summering av uppgifter som elnätsföretagen samlat in under året, alltså inte uppgifter om varje händelse. Uppgifterna används i Ei:s tillsynsarbete och kommer i framtiden att användas vid den kvalitetsjustering som ska göras av elnätsföretagens intäktsramar.

Utöver den årliga rapporteringen ska elnätsföretagen löpande redovisa uppgifter om större eller omfattande elavbrott till Ei. Senast 30 dagar efter att en större störning har avhjälpts, till exempel efter att en storm har inträffat, ska elnätsföretag rapportera uppgifter om händelsen till Ei.

En större störning definieras för närvarande som:

  • då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar
  • då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar.

Med uttagspunkt menas varje enskild anslutning som finns i elnätet. Det kan vara anslutningar både till privatpersoner och företag.

Mer om elnätsföretagens avbrottsrapporteringen.

Ei:s sammanställning över leveranssäkerheten i Sverige

Ei presenterar årligen en rapport över leveranssäkerheten i Sveriges lokalnät och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata.

Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister. Sammanställningen utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Ei:s tillsyn i samband med leveranssäkerheten

Ei:s tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl. Här kan du läsa mer om Ei:s tillsynsarbete.

Vi prioriterar tillsyn av nya regler för att säkerställa att de efterlevs. Tillsynen bedriver vi på ett sådant sätt att den skapar vägledning för marknadernas aktörer. Här nedan kan du ta del av information kring vår tillsyn i samband leveranssäkerheten i Sveriges elnät.

Statistik om leveranssäkerhet

Här hittar du Ei:s statistik om leveranssäkerhet i Excelformat och som öppna data.

Ei har också en kartfunktion (GIS-karta) som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016 och framåt. Navigera i kartan och se statistik över leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Du kan välja att se per kommun, per nätkoncession för område och per redovisningsenhet

Gå till kartfunktionen Länk till annan webbplats.

Hjälp oss bli bättre

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om leveranssäkerhet i de svenska elnäten. Vi som arbetar med informationen vill gärna ha in synpunkter från dig som användare.

Beskriv så tydligt som möjligt vad som kan förbättras. Skriv också gärna om vi får kontakta dig om vi vill veta mer.

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL