Syftet med nätföreskriften är att säkerställa en välfungerande inre gasmarknad genom icke-diskriminerande regler avseende villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten, anläggningar för flytande naturgas och lagringsanläggningar, där både nationella och regionala marknaders särdrag tas i beaktning.

Nätföreskriften ska också möjliggöra en välfungerande och transparent grossistmarknad med hög försörjningstrygghet för gas och bidra med verktyg för harmonisering av regler för nättillträde som underlättar gränsöverskridande handel med gas.

Kommissionens beslut om att ändra i bilaga 1 trädde i kraft under april 2015. Det som i huvudsak ändrades var kraven på hantering av överbelastning och krav på transparens i marknaden.

*Engelska namnet är: Congestion Management Procedures (CMP)