Genom tillämpning av ett antal harmoniserade principer såsom avtal om sammankoppling till exempel flöden, värderingsprinciper, matchande processer och fördelning av gas mängder, gemensam uppsättning enheter (units), hanteringen av kvalitetsskillnader och övervakning av kvalitet på gas, om gasen ska vara odöriserad, gemensam lösningar på datautbyte och tvistlösning.

ACER har yttrat sig över nätföreskriften och rekommenderade att Europeiska kommissionen ska ta initiativ till att nätkoden antas genom ett kommittéförfarande.

Den 4 november 2014 antog Europeiska kommissionen nätföreskriften. Nätföreskriften har trätt ikraft 1 maj 2016. Reglerna kommer att få den legala formen av EU-förordning med direkt effekt i medlemsstaterna.

*Engelska namnet är: Interoperability and Data Exchange Rules (IO)