Nätföreskriften innehåller regler för att säkerställa mer effektiv allokering av kapacitet i anslutningspunkter mellan olika medlemsstaters gasnät liksom inom en medlemsstat. Nätföreskriften innehåller också regler för att säkerställa en effektiv råkraftsmarknad för gas inom EU.

Regelverket har trätt i kraft 1 november 2015. Reglerna kommer att få den legala formen av EU-förordning med direkt effekt i medlemsstaterna

* Engelska namnet är: Capacity Allocation Mechanism (CAM)