ACER har yttrat sig över nätföreskriften och rekommenderat att Europeisk kommissionen ska ta initiativ till att nätföreskriften antas genom ett kommittéförfarande. Den 2 oktober 2013 antog Europeiska kommissionen nätföreskriften och nätföreskriften har trätt ikraft den 1 oktober 2015. Reglerna har fått den legala formen av EU-förordning med direkt effekt i medlemsstaterna.

Avslutade ärenden

*Engelskt namn är: Balancing for gas (BAL)