- Eftersom Ei är tillsynsmyndighet för transparensförordningen så tittar vi på om reglerna följs och om det finns rutiner, men besöken är också ett bra tillfälle för företagen att ställa frågor om förordningen. Ei har vid besöken kunnat klargöra regelverket för företagen och de har beskrivit hur de jobbar för att fullfölja kraven som förordningen ställer, säger Björn Klasman på Ei:s avdelning för marknadsövervakning och internationella frågor.

Besöken visar i stort på god efterlevnad av regelverket

Av de nio besöken, i det pågående ärendet, har Ei endast hos ett företag upptäckt större brister i rutinerna för att följa kraven i transparensförordningen. Övriga åtta har rutiner och kunskap om regelverket som anses tillfredsställande. Under åren har dock även många av dessa företag vid enstaka tillfällen brutit mot förordningen. För dessa ärenden, vilka avslutats av Ei utan åtgärd, var det vanligaste regelbrottet är att rapportering av oförutsedd otillgänglighet i produktionsanläggning eller förbrukningsanläggning sker för sent. Transparensförordningen ställer krav på att sådan rapportering ska ske inom en timme efter att anläggningen blir otillgänglig.

Ska öka förtroendet för elmarknaden

Syftet med transparensförordningen är att höja transparensen på och förtroendet för den europeiska elmarknaden. Därför måste elproducenter, stora konsumenter och nätägare sedan januari 2015 rapportera in produktions-, konsumtions- och kapacitetsdata till Svenska kraftnät. Vissa uppgifter ska istället rapporteras in till Nord Pool som tar emot uppgifterna på uppdrag av Svenska kraftnät.

Ei är den myndighet som har ansvar för att lagen följs och tillsynen sker via överenskomna besök eller genom att Ei begär in uppgifter via e-post eller post. Hittills har både de företag och branschorganisationer som Ei kontaktat varit positiva till besök.

Ei fortsätter att besöka företag för att prata om transparensförordningen

by , https://www.ei.se, 2017-02-03 15:22:18

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsynsansvar över transparensförordningen och har sedan 2015 besökt nio företag som omfattas av förordningen. Ei fortsätter under 2017 med att besöka ytterligare företag. Under besöken finns möjlighet för företagen att ställa frågor om förordningen som trädde i kraft i januari 2015.

- Eftersom Ei är tillsynsmyndighet för transparensförordningen så tittar vi på om reglerna följs och om det finns rutiner, men besöken är också ett bra tillfälle för företagen att ställa frågor om förordningen. Ei har vid besöken kunnat klargöra regelverket för företagen och de har beskrivit hur de jobbar för att fullfölja kraven som förordningen ställer, säger Björn Klasman på Ei:s avdelning för marknadsövervakning och internationella frågor.

Besöken visar i stort på god efterlevnad av regelverket

Av de nio besöken, i det pågående ärendet, har Ei endast hos ett företag upptäckt större brister i rutinerna för att följa kraven i transparensförordningen. Övriga åtta har rutiner och kunskap om regelverket som anses tillfredsställande. Under åren har dock även många av dessa företag vid enstaka tillfällen brutit mot förordningen. För dessa ärenden, vilka avslutats av Ei utan åtgärd, var det vanligaste regelbrottet är att rapportering av oförutsedd otillgänglighet i produktionsanläggning eller förbrukningsanläggning sker för sent. Transparensförordningen ställer krav på att sådan rapportering ska ske inom en timme efter att anläggningen blir otillgänglig.

Ska öka förtroendet för elmarknaden

Syftet med transparensförordningen är att höja transparensen på och förtroendet för den europeiska elmarknaden. Därför måste elproducenter, stora konsumenter och nätägare sedan januari 2015 rapportera in produktions-, konsumtions- och kapacitetsdata till Svenska kraftnät. Vissa uppgifter ska istället rapporteras in till Nord Pool som tar emot uppgifterna på uppdrag av Svenska kraftnät.

Ei är den myndighet som har ansvar för att lagen följs och tillsynen sker via överenskomna besök eller genom att Ei begär in uppgifter via e-post eller post. Hittills har både de företag och branschorganisationer som Ei kontaktat varit positiva till besök.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.