REMIT minskar risken för insiderhandel och marknadsmanipulation

REMIT syftar till att öka transparensen på Europas el- och gasmarknader och därigenom minska risken för insiderhandel och marknadsmanipulation. Detta ger bättre förutsättningar för korrekt prissättning och ökat förtroende för energimarknaderna.

Förordningen trädde i kraft 2011, och implementeringen av förordningen är en pågående process runt om i Europa.

Energimarknadsinspektionen är ansvarig för att förordningen efterlevs i Sverige. Tillsammans med europeiska tillsynsmyndigheter och EUs tillsynsorgan ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) arbetar Ei för att öka transparensen på grossistenergimarknaderna.

Granskning av transaktionsdata

Arbetet sker bland annat genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Alla transaktioner med grossistenergiprodukter i hela EU ska rapporteras till ACER, där de granskas för att upptäcka eventuella oegentligheter. Även marknadsmeddelanden och rapportering av inside information granskas löpande.

Potentiella överträdelser mot förordningen lämnas över till nationella tillsynsmyndigheter för vidare utredning och, om nödvändigt, sanktioner.

Samarbete med nordiska och baltiska systermyndigheterna

Ei kommer på nationell nivå genomföra marknadsövervakning av transaktioner och marknadsmeddelanden motsvarande den pan-europeiska övervakning som sker hos ACER. Myndigheten kommer använda sofistikerade system för granskning av data.

Från sommaren 2015 har Ei tagit över granskningen av marknadsmeddelanden som tidigare skett på Nord Pool Spot. Ei lägger stor vikt vid ett vid ett gott samarbete och informationsutbyte mellan de nordiska och baltiska systermyndigheterna.

Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer och genomföra så kallade gryningsräder. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid överträdelse.

Registrera dig som marknadsaktör

Enligt REMIT ska alla marknadsaktörer som utför rapporteringspliktiga transaktioner enligt REMIT registrera sig hos sin nationella tillsynsmyndighet.

Svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på organiserade marknadsplatser på grossistenergimarknaden (producent, energihandlare, storförbrukare) ska vara registrerade som marknadsaktör via online system CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants).

Transaktionsrapportering

All handel av grossistenergiprodukter som sker, såväl via börsen som bilateral, ska rapporteras antingen av den organiserade marknadsplatsen eller av marknadsaktören.

Vid överträdelse av REMIT-förordningen

Det är viktigt att du som marknadsaktör inte gör överträdelse av REMIT-förordningen. Här kan du läsa vad som gäller, har du ytterligare frågor kontakta oss gärna. De olika förbuden och påbuden i REMIT-förordningen är kopplade till straffbestämmelser i svensk lagstiftning.

Marknadsaktörernas skyldigheter

I REMIT-förordningen beskrivs kraven på:

  • att marknadsaktörerna ska registrera sig
  • att inkomma med uppgifter om transaktioner
  • marknadsaktörernas skyldighet att offentliggöra insiderinformation.

Ei ser till att dessa regler följs

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som ska se till att dessa regler följs. Ei får meddela de förelägganden som behövs för att se till att reglerna följs och kan förena föreläggandena med vite.

Varje person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter ska utan dröjsmål meddela Ei om personen ifråga har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra en överträdelse av förbuden mot insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Den som åsidosätter denna rapporteringsskyldighet riskerar böter.

Detsamma gäller om någon röjer för den som rapporteringen avser eller för någon utomstående att sådan rapportering har skett. Med "person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter" avses primärt marknadsplatser och mäklare.

Förbudet att utnyttja insiderinformation

Den som bryter mot förbudet att utnyttja insiderinformation för att förvärva eller avyttra, eller försöka förvärva eller avyttra, grossistenergiprodukter för egen eller annans räkning, riskerar fängelse i upp till 2 år.

Detsamma gäller den som på grundval av sådan insiderinformation föreslår eller förmår någon annan person att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen.

Om brottet är grovt, vilket bedöms med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medför eller övriga omständigheter, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff. Vidare riskerar den som bryter mot förbudet att röja insiderinformation till annan person böter eller fängelse i upp till två år.

Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna

När det gäller förbudet mot att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi riskerar den som bryter mot förbudet fängelse i upp till 2 år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff.

Exempel på otillbörlig marknadspåverkan

Det finns många typer av strategier och handelsmönster som kan indikera på att en aktör försöker påverka marknaden. ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) har publicerat information om tre typer av handelsmönster som skulle kunna tyda på otillbörlig marknadspåverkan. Två av dessa, Wash Trades och Capacity hoarding, har Ei översatt till svenska och sammanfattat nedan.

Den tredje, om Layering/Spoofing, publicerades nyligen på ACER:s hemsida och översättning publiceras 2019.

Under år 2020 planeras ytterligare en informationsartikel att publiceras, då om Insider Information. ACER publicerar dessa artiklar i syfte att öka transparensen kring marknadsövervakning samt att sprida information.

Straffrättsligt förfarande

Ei överlämnar rapporter om misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt brottslighet och om tillräckliga skäl föreligger väcker åklagare åtal och för talan i domstol.

Viktigt att försäkra sig om att anställda följer reglerna

De ovan nämnda straffen avser fysiska personer men även företag kan dömas till ansvar för brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet.

Företag kan under vissa omständigheter åläggas företagsbot.
Böterna kan uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Detta framgår av 36 kapitlet brottsbalken.

Det finns alltså anledning för företag på marknaden för grossistenergiprodukter att försäkra sig om att dess anställda följer reglerna.

Avgifter för REMIT

Energimarknadsinspektionens, Ei:s övervakning av REMIT-förordningen finansieras genom att Ei tar ut avgifter från de marknadsaktörer som är registrerade hos myndigheten. Det framgår av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Lagar, regler och andra intressanta länkar

Frågor och svar om REMIT

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar som ACER har tagit fram. 

ACER:s informationsportal om REMIT

Läs även information om transparensförordningen

Elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag ska registrera data kring bland annat produktion, överföring och förbrukning av el.

Syftet med transparensförordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer samma möjligheter till information oavsett storlek.