Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-28 07:50:36

REMIT-förordningen

REMIT bidrar till ökad integritet och transparens på energimarknaderna för el och naturgas.

REMIT-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi förkortas oftast som REMIT, efter det engelska namnet Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

Hur påverkas marknadsaktörerna av REMIT?

För marknadsaktörerna innebär REMIT-förordningen ett antal förbud, samt vissa skyldigheter. Dessa skyldigheter är bland annat att

 • offentliggöra insiderinformation
 • rapportera sina transaktioner
 • registrera för att få ingå transaktioner.

Utöver marknadsaktörernas skyldigheter förbjuds insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. REMIT-förordningen ålägger även personer som yrkesmässigt utför transaktioner (PPAT) att övervaka handeln och meddela tillsynsmyndigheten då de misstänker en överträdelse.

Svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på organiserade marknadsplatser på grossistenergimarknaden (producent, energihandlare, storförbrukare) ska vara registrerade som marknadsaktörer.

Att upprätthålla ett register över marknadsaktörer är en viktig del av marknadsövervakningen. Registreringen ger varje marknadsaktör en unik så kallad ACER-kod. Denna gör det möjligt att knyta varje enskild transaktion till rätt marknadsaktör, något som är nödvändigt för en effektiv övervakning.

Registret ger också en överblick över vilka som är aktiva på grossistmarknaden för el och naturgas samt visar aktuella kontaktuppgifter till marknadsaktörerna.

Det gemensamma europeiska registret över marknadsaktörer är offentligt och gör det möjligt för vem som helst att se vilka aktörer som är aktiva på marknaden. Det är varje marknadsaktörs ansvar att hålla uppgifterna i registret uppdaterade.

Ei tar ut avgifter från de marknadsaktörer som är registrerade som aktörer enligt REMIT eftersom verksamheten är avgiftsfinansierad.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över grossistmarknaderna för energi

Ei granskar bland annat att bestämmelserna om förbud mot insiderhandel, skyldighet att offentliggöra insiderinformation, förbud mot otillbörlig marknadspåverkan och rapporteringsskyldigheten följs.

Ei får meddela de förelägganden som behövs för att se till att reglerna följs och kan förena föreläggandena med vite.

Varje person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter ska utan dröjsmål meddela Ei om personen ifråga har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra en överträdelse av förbuden mot insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Den som åsidosätter denna rapporteringsskyldighet riskerar böter.

Detsamma gäller om någon röjer för den som rapporteringen avser eller för någon utomstående att sådan rapportering har skett. Med "person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter" menas primärt marknadsplatser och mäklare.

Förbudet att utnyttja insiderinformation

Den som bryter mot förbudet att utnyttja insiderinformation för att förvärva eller avyttra, eller försöka förvärva eller avyttra, grossistenergiprodukter för egen eller annans räkning, riskerar fängelse i upp till två år.

Detsamma gäller den som på grundval av sådan insiderinformation föreslår eller förmår någon annan person att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen.

Om brottet är grovt, vilket bedöms med hänsyn till personens ställning, den vinning som brottet medför för personen ifråga eller övriga omständigheter, kan det ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff. Vidare riskerar den som bryter mot förbudet att röja insiderinformation till annan person böter eller fängelse i upp till två år.

All handel av grossistenergiprodukter, oavsett om den sker via börsen eller bilateralt, ska transaktionsrapporteras. Men det finns undantag i REMIT då marknadsaktörer kan anmäla till Ei och ACER om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Marknadsaktörer är förpliktigade att anmäla till ACER när undantag enligt REMIT art. 3(4)(b)[1] och 4(2)[2] tillämpas. Undantag finns för att fullfölja förpliktelser:

 • Om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.
 • För att täcka omedelbara fysiska förluster till följd av oplanerat avbrott.

Anmäl undantag till ACER

Använd ACER:s portal Notification Platform Länk till annan webbplats. (informationen är på engelska)

Mer information

 1. Denna artikel ska inte tillämpas på transaktioner som utförts av el- och naturgasproducenter, operatörer av naturgaslagringsanläggningar eller operatörer av LNG-importanläggningar med det enda syftet att täcka omedelbara fysiska förluster till följd av oplanerade avbrott, när underlåtenhet att göra detta skulle resultera i att marknadsaktören inte skulle kunna uppfylla sina avtalsskyldigheter eller när detta görs i överenskommelse med berörda systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa trygg och säker drift av systemet; i denna situation ska den relevanta informationen rörande transaktionerna rapporteras till byrån och den nationella tillsynsmyndigheten. Denna rapporteringsskyldighet påverkar inte tillämpningen av skyldigheten i artikel 4.1.
 2. En marknadsaktör får på eget ansvar undantagsvis skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen, i syfte att inte skada sina egna legitima intressen, under förutsättning att det inte är sannolikt att den uteblivna informationen vilseleder allmänheten, samt att marknadsaktören kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell och att han inte fattar beslut om handel med grossistenergiprodukter grundat på informationen. I ett sådant fall ska marknadsaktören utan dröjsmål överlämna den informationen tillsammans med en motivering till varför offentliggörandet dröjt, till byrån och till den berörda nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 8.5.
 3. REMIT art. 15
 4. REMIT art. 16(2)

Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna

När det gäller förbudet mot att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi riskerar den som bryter mot förbudet fängelse i upp till två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff.

Exempel på otillbörlig marknadspåverkan

Det finns många typer av strategier och handelsmönster som kan indikera på att en aktör försöker påverka marknaden. ACER har publicerat vägledning om tre typer av handelsmönster som skulle kunna tyda på otillbörlig marknadspåverkan.

Acer:s vägledning om REMIT- Guidance on REMIT Länk till annan webbplats.(engelska)

Två av dessa, Wash Trades och Capacity hoarding har Ei sammanfattat och översatt till svenska.

Wash Trades och Capacity hoarding har Ei översatt till svenska och sammanfattas här.

ACER:s guide för tillämpning av REMIT, artikel 5 - Förhindrande av marknadsmanipulation genom Wash Trades

Syftet med guiden är att etablera en allmän förståelse för konceptet Wash Trade, och att det i sin tur främjar integritet och transparens på den europeiska el- och gasmarknaden.

Följande riktlinjer ska även bidra till en konsekvent tillämpning av REMIT-förordningen vid alla övervakningsmyndigheter. Vidare har guiden som avsikt att förespråka bästa praxis bland marknadsaktörer för att undvika manipulativa Wash Trades och minska de potentiella effekterna av dem, utan att underminera likviditeten på marknaderna.

En Wash Trade innebär att en marknadsaktör ingår transaktioner av en grossistprodukt, där transaktionen inte medför några förändringar i vinstintresse eller marknadsrisk; alternativt att vinstintresset eller marknadsrisken flyttas mellan två parter som agerar i samförstånd eller maskopi. Man skulle, lite förenklat, kunna kalla detta för "handel med sig själv".

Fallspecifika bedömningar bör utföras för att avgöra om ett särskilt agerande av en marknadsaktör ska anses vara en Wash Trade. Om transaktioner ger missvisande signaler till marknaden, eller om aktören säkrar priset på en artificiell nivå genom positionering, har artikel 5 i REMIT-förordningen överskridits enligt artikel 2(2). Även försök till marknadsmanipulation ska anses som en överträdelse av REMIT — artikel 2(3).

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Wash Trades är

 • ett fåtal aktörer står för en ovanligt stor andel av transaktionerna
 • en eller ett fåtal aktörer står för ovanliga transaktioner vid upprepade tillfällen
 • hög andel av transaktionerna sker när priset avviker från marknadspriset
  transaktioner som ändrar värderingen av en position utan att öka eller minska storleken på positionen
 • bud som läggs och matchas inom en kort tidsperiod, och plötsliga förändringar i pris eller volymer för den relevanta produkten.

Denna guide publicerades 2017 och är den första vägledande rapporten av ACER som behandlar tillsyn av el- och gasmarknaden enligt REMIT-förordningen artikel 5 – med fokus på Wash Trades.

ACER:s guide för tillämpning av REMIT, artikel 5 - Förhindrande av marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding

Syftet med guiden är att främja likvärdig bedömning från EU:s tillsynsmyndigheter gällande marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding. Guiden är avgränsad till att fokusera på intradagsmarknaden.

När en marknadsaktör lägger ett bud gällande transmission av el från ett område till ett annat, bokas den kapacitet som krävs för överföringen och ingen annan aktör kan utnyttja den. Det kan vara frågan om otillåten blockering av kapacitet om den bokade kapaciteten inte utnyttjas — eller utnyttjas ineffektivt. Oförutsedda händelser på marknaden kan ligga bakom det avvikande handlingsmönstret.

När hela överföringskapaciteten är bokad kan prisskillnader mellan områden uppstå. Beroende på aktörens position, kan denne profitera på blockeringen av kapaciteten vilket innebär att det finns incitament för marknadsmanipulation. Genom att skicka missvisande signaler om utbud och efterfrågan, kan en marknadsaktör tvinga fram suboptimala beslut från andra aktörer.

Vid utvärdering av om en marknadsaktör använder sig av Capacity Hoarding för att manipulera marknaden, bör följande faktorer beaktas:

 • Anskaffandet av hela – eller betydande delar av – den tillgängliga överföringskapaciteten.
 • Icke-utnyttjande – eller ineffektivt utnyttjande – av den anskaffade överföringskapaciteten.

Om en marknadsaktör agerar enligt dessa två faktorer simultant, och gör så i den grad att priskonvergensen mellan budområden minskas eller hindras, kan Capacity Hoarding förekomma.

I dessa fall klassas agerandet som marknadsmanipulation enligt REMIT-förordningen artikel 2(2) och 5; även försök till marknadsmanipulation innebär en överträdelse av REMIT — artikel 2(3).

Fallspecifika utvärderingar bör utföras för att avgöra om kapacitetsblockeringen ska anses manipulera marknaden.

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding är

 • prisdifferenser mellan budområden
 • samma marknadsaktör tillförskansar sig en stor andel av den totala överföringskapaciteten
 • tidsperioden mellan transaktioner från samma marknadsaktör
 • en direkt eller indirekt transaktion i omvänd riktning
 • användning av Wash Trades mellan budområden och
  införandet av ologiska bud.

Straffrättsligt förfarande

Ei överlämnar rapporter om misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt brottslighet och om tillräckliga skäl föreligger väcker åklagare åtal och för talan i domstol.

Viktigt att försäkra sig om att anställda följer reglerna

De ovan nämnda straffen avser fysiska personer men även företag kan dömas till ansvar för brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Företag kan under vissa omständigheter åläggas företagsbot.

Böterna kan uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Detta framgår av 36 kapitlet brottsbalken.

Det finns alltså anledning för företag på marknaden för grossistenergiprodukter att försäkra sig om att dess anställda följer reglerna.

Mer information

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 Länk till annan webbplats.av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Acer och Ei kommit överens om administrativa åtgärder mellan myndigheterna. I det här dokumenten finns bland annat bestämmelser om hur samarbetet och samordningen gällande information och ärenden kopplat till REMIT ska hanteras.

Multilateral Memorandum of Understanding Pdf, 443.4 kB.
for administrative arrangements between the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators and National Regulatory Authorities concerning cooperation and coordination of market monitoring under Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT) Pdf, 443.4 kB. (engelska)

Önskar du kontakt med en av våra handläggare på Ei:s marknadsövervakning?

Mejla oss gärna så tar vi kontakt. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedan.

Kontaktuppgifter
REMIT
Kl.08.00-17.00
Marknadsövervakning

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL