Nya regler om anvisade avtal

Den 1 april 2017 började nya bestämmelser om anvisade avtal att gälla. Bestämmelserna har införts i ellagen med syftet att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade avtal och att öka aktiviteten på elmarknaden.

De nya bestämmelserna som gäller anvisade avtal finns i 8 kap. 8 och 8 a-e §§ ellagen. Vilka skyldigheter som bestämmelserna omfattar går att läsa i regeringens proposition Anvisade elavtal (prop. 2016/17:13).

Tillsyn under 2017

Med anledning av de nya reglerna kommer Ei under 2017 att genomföra en tillsynsinsats. Två av de nya bestämmelserna som handlar om elhandlarens informationsansvar till kunder med anvisade avtal kommer att ingå i tillsynen. Även två andra bestämmelser om avtalsinformation och information om konsumentens rättigheter kommer att ingå i tillsynen. Vilka elhandlare som ska granskas är ännu inte fastställt.

Följande bestämmelser i ellagen kommer att ingå i tillsynen.

  • 8 kap. 8 a §
  • 8 kap. 8 c §
  • 11 kap. 13 § punkten 5
  • 11 kap. 18 §

Förtydligande om 11 kap. 13 § punkten 5 ellagen

Ei har tagit emot klagomål från kunder på elmarknaden om svårigheten att kontrollera det rörliga avtalets samtliga priskomponenter. Ei har därför bedrivit tillsyn mot elhandlare avseende 11 kap. 13 § punkten 5 ellagen. Tillsynen visade brister hos elhandlarna särskilt när de gäller de lagstadgade skyldigheterna att innan avtalet ingås eller bekräftas informera konsumenten om hur uppgifterna på fakturan räknas fram.

Bestämmelsen fastställer att avtalet mellan konsumenten och elhandlaren ska innehålla uppgifter om villkoren för fakturering och betalning. Det innebär att det intervall för fakturering som har överenskommits ska framgå av avtalet. Även elhandlarens sätt att räkna fram uppgifterna i fakturan ska framgå (prop. 2010/11:70 s. 263).

I tidigare tillsyn enligt bestämmelsen har Ei gjort bedömningen att konsumenten för att kunna räkna fram uppgifterna på fakturan behöver känna till avtalets samtliga priskomponenter och priset för dessa. Om priset för enskilda komponenter varierar över tid ska konsumenten informeras om det och i dessa fall ska konsumenten också få information om hur priset fastställs.

Förtydligande om 11 kap. 18 § ellagen

Mer information om tidigare tillsyn som Ei har bedrivit utifrån denna bestämmelse finns att läsa i rapporten nedan.

 

 

Information om ny lagstiftning och kommande tillsyn

by , https://www.ei.se, 2017-06-16 15:57:51

Vi vill informera samtliga svenska elhandlare om de nya regler om anvisade avtal som började gälla den 1 april 2017. Ei kommer med anledning av de nya reglerna att genomföra en tillsynsinsats under andra halvåret 2017, vilket vi också informerar om via brev till alla elhandlare.

Nya regler om anvisade avtal

Den 1 april 2017 började nya bestämmelser om anvisade avtal att gälla. Bestämmelserna har införts i ellagen med syftet att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade avtal och att öka aktiviteten på elmarknaden.

De nya bestämmelserna som gäller anvisade avtal finns i 8 kap. 8 och 8 a-e §§ ellagen. Vilka skyldigheter som bestämmelserna omfattar går att läsa i regeringens proposition Anvisade elavtal (prop. 2016/17:13).

Tillsyn under 2017

Med anledning av de nya reglerna kommer Ei under 2017 att genomföra en tillsynsinsats. Två av de nya bestämmelserna som handlar om elhandlarens informationsansvar till kunder med anvisade avtal kommer att ingå i tillsynen. Även två andra bestämmelser om avtalsinformation och information om konsumentens rättigheter kommer att ingå i tillsynen. Vilka elhandlare som ska granskas är ännu inte fastställt.

Följande bestämmelser i ellagen kommer att ingå i tillsynen.

  • 8 kap. 8 a §
  • 8 kap. 8 c §
  • 11 kap. 13 § punkten 5
  • 11 kap. 18 §

Förtydligande om 11 kap. 13 § punkten 5 ellagen

Ei har tagit emot klagomål från kunder på elmarknaden om svårigheten att kontrollera det rörliga avtalets samtliga priskomponenter. Ei har därför bedrivit tillsyn mot elhandlare avseende 11 kap. 13 § punkten 5 ellagen. Tillsynen visade brister hos elhandlarna särskilt när de gäller de lagstadgade skyldigheterna att innan avtalet ingås eller bekräftas informera konsumenten om hur uppgifterna på fakturan räknas fram.

Bestämmelsen fastställer att avtalet mellan konsumenten och elhandlaren ska innehålla uppgifter om villkoren för fakturering och betalning. Det innebär att det intervall för fakturering som har överenskommits ska framgå av avtalet. Även elhandlarens sätt att räkna fram uppgifterna i fakturan ska framgå (prop. 2010/11:70 s. 263).

I tidigare tillsyn enligt bestämmelsen har Ei gjort bedömningen att konsumenten för att kunna räkna fram uppgifterna på fakturan behöver känna till avtalets samtliga priskomponenter och priset för dessa. Om priset för enskilda komponenter varierar över tid ska konsumenten informeras om det och i dessa fall ska konsumenten också få information om hur priset fastställs.

Förtydligande om 11 kap. 18 § ellagen

Mer information om tidigare tillsyn som Ei har bedrivit utifrån denna bestämmelse finns att läsa i rapporten nedan.

 

 

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.