Ledningar utan tillstånd

Om en ledning byggs utan tillstånd eller byggs på ett sätt som gör att gällande tillstånd inte följs, kan Ei förelägga den som äger ledningen att ta bort den tillsammans med tillhörande anläggningar, och vidta åtgärder för återställning (2 kap. 20 § ellagen). Om föreläggandet inte följs kan det bli vite. I sista hand kan Ei besluta att ledningen ska tas bort på bekostnad av den som äger ledningen.

Ovanstående gäller också om man som nätföretag påbörjar arbetet med att bygga ledningen innan nätkoncessionen vunnit laga kraft, det vill säga innan man vet att beslutet inte överklagats. Det innebär till exempel att man inte får påbörja schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen. Det är alltså viktigt att ta reda på om beslutet har vunnit laga kraft. Du får gärna kontakta oss på Ei om du vill veta hur ett ärende ligger till.

Om ett nätföretag inte följer tillståndet kan Ei förelägga företaget att bygga om enligt tillståndet för ledningen (12 kap. 3 § ellagen).

Om man uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en ledning eller nätstation utan tillstånd, eller bryter mot ett villkor för en nätkoncession, gör man sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Det är polis och åklagare som undersöker om brott har begåtts. Om Ei upptäcker att ett brott kan ha begåtts kan vi meddela detta till åklagare.

Tvångsförvaltning

Om ett nätföretag på ett allvarligt sätt missköter sig så att man inte fullgör sina skyldigheter, kan hela anläggningen tvångsförvaltas. Det är Ei som ansöker om en tvångsförvaltning hos förvaltningsrätten.

Regler om tvångsförvaltning finns i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar.