Senast sex månader efter förordningens ikraftträdande ska alla systemansvariga utarbeta ett förslag till genomföranderam för en europeisk plattform för processen för nettning av obalanser.

Plattformen ska vara baserad på gemensamma styrningsprinciper och affärsprocesser och ska bestå av minst funktionen för nettning av obalanser och funktionen för avräkning mellan systemansvariga.

Den europeiska plattformen ska tillämpa en multilateral modell mellan systemansvariga för att genomföra processen för nettning av obalanser. Det framtagna förslaget ska åtminstone omfatta de punkter som återges i artikel 22.3.

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till genomföranderam för en europeisk plattform för processen för nettning av obalanser.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans övriga tillsynsmyndigheter inom EU, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget reviderat.

I november 2018 beslutade Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom EU att förslag till genomföranderam inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Ei har därför bett Svenska kraftnät att, inom två månader, inkomma med ett reviderat förslag.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Mars 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100271