Detaljerade rättsligt bindande regler har förhandlats fram och beslutas i form av nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer (riktlinjer), EU-förordningar. Dessa EU-förordningar sätter spelreglerna för den gemensamma inre marknaden för el och gas. 

När förordningarna träder i kraft är de direkt bindande

Nu genomförs dessa regler vilket betyder att det omgående påverkar marknadens aktörer för el och naturgas, till exempel nätföretag, producenter, elhandlare, tillverkare av utrustning, kunder och energitjänsteföretag.

Ei har haft i uppdrag att delta i arbetet med nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer för svensk räkning. Ei skulle bland annat analysera och sammanfatta innebörden för varje framtagen nätföreskrift och kommissionsriktlinje. I sammanfattningen presenterade vi vad det förväntades få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen innehöll också en bedömning av vad möjliga avsteg från nätföreskriften och kommissionsriktlinjen kan innebära.

I regleringsbrevet (2016) fick Ei uppdrag att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter med anledning av att några av de nya EU-förordningarna hade trätt i kraft, eller förväntades träda i kraft. Vi bedömde att det i flera fall var nödvändigt med anpassningar av det svenska regelverket med anledning av de nya EU-förordningarna.

2018 har Ei också fått i uppgift att sammanfatta hur de nya EU-förordningarna, kompletterande regelverk och myndighetsföreskrifter kommer påverka den svenska marknaden för el. Vi ska bland annat beskriva vad konsekvenserna blir för elmarknadens aktörer.