EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 2 augusti 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 25 augusti 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga 14 september 2017, med undantag för vissa artiklar.

Kraven som ställs i SO är till exempel krav på samordning och gemensam planering mellan systemansvariga, samt även tekniska och andra krav på frekvensreglering och reserver. Kraven ställs på nationell nivå, inom regionen och på EU-nivå.

Aktörer som berörs

De aktörer som berörs är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer som de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet berörs.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Pågående och avslutade ärende för nätföreskriften SO

Artikel

Status

Artikel 39.3.b Metod för att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna Kommande
Artikel 40.6 Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte Pågående
Artikel 67.1 och 70.1 Metod för att bygga de gemensamma året före-, dagen före- och intradags-nätmodellerna från de individuella nätmodellerna och för att spara dem  Pågående
Artikel 75.1 Metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen Pågående
Artikel 84.1 metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering Pågående
Artikel 118.1 Metoder, villkor och värden inkluderade i synkronområdets drift avtal Pågående 
Artikel 141.2 Fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block) Pågående
Artikel 156.11 Antaganden och metod för en kostnadsnyttoanalys för att bedöma tidsperiod för aktivering av frekvenshållningsreserver (FCR) under skärpt drifttillstånd Pågående
Artikel 156.11 Kostnadsnyttoanalys som föreslår tidsperiodför aktivering av FCR Kommande
   

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Transmission system operation (SO)