Minimikrav vad gäller driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten

Förordningen SO anger minimikrav på transmissionsnätsföretagen vad gäller driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten. Med frekvenskvalitet menas att frekvensen inte ska avvika från ett antal parametrar i händelse av störning i elsystemet.

SO ska:

  • säkerställa gemensamma krav och metoder för driftsäkerhet
  • främja gränsöverskridande samordning av systemdrift och driftplanering
  • säkerställa transparent och tillförlitlig information om driften.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 2 augusti 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 25 augusti 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga 14 september 2017, med undantag för vissa artiklar.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya förutsättningar för planering och drift av det svenska transmissionsnätet. Reglerna i SO ersätter i många delar de frivilliga överenskommelser som finns mellan de nordiska transmissionsnätsföretagen i dag.

I SO anges hur transmissionsföretagen ska samordna driftsäkerheten i regionen. En regional säkerhetssamordnare (RSC) ska utses för varje region. För Norden har de nordiska transmissionsnätsföretagen bildat Nordic Regional Security Coordinator.

Både Svenska kraftnät och andra elnätsföretag kommer att behöva utbilda och certifiera personal till följd av förordningen. Då kraven på kompetens redan i dag är höga kommer det att handla om en formalisering och standardisering av kompetenskraven.

Distributionsnätsföretagen påverkas genom att SO förtydligar vad som ska gälla för informationsutbyte och samordning av informationsutbyte.

Ei har hittills inte varit direkt involverad i arbetet med att utforma metoder och villkor som Svenska kraftnät och de andra transmissionsnätsföretagen föreslår.

De aktörer som berörs är transmissionsnätsföretagen, distributionsnätsföretagen och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer som de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet berörs.

Pågående och avslutade ärende för SO

Illustration symbol SO

Artikel

Status

Artikel 39.3.b Metod för att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna Kommande
Artikel 40.6 Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte Pågående
Artikel 67.1 och 70.1 Metod för att bygga de gemensamma året före-, dagen före- och intradags-nätmodellerna från de individuella nätmodellerna och för att spara dem 

Godkänd

2018-09-05

Artikel 75.1 Metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen Pågående
Artikel 84.1 metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering Pågående
Artikel 127 Definierande parametrar och målparameter för frekvenskvalitet Pågående
Artikel 137.3 och 137.4 Rampbegränsningar för aktiv uteffekt Pågående
Artikel 141.2 Fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block)

Godkänd

2018-09-05

Artikel 152.14 och 152.16 Samordningsåtgärder för att minska inställningsfel vid frekvensåterställning (FRCE) och åtgärder för att minska FRCE genom att kräva förändringar i produktionen eller förbrukningen av aktiv effekt i kraftproduktionsmoduler och förbrukningsenheter Pågående 
Artikel 153 Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR) Pågående
Artikel 154.2 Övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR) Pågående
Artikel 156.10 Minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR) Pågående
Artikel 156.11 Antaganden och metod för en kostnadsnyttoanalys för att bedöma tidsperiod för aktivering av frekvenshållningsreserver (FCR) under skärpt drifttillstånd Pågående
Artikel 156.11 Kostnadsnyttoanalys som föreslår tidsperiodför aktivering av FCR Kommande
Artikel 157.1 Dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver Pågående
Artikel 163.2 Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv mellan systemansvariga för överföringssystem (FCR) Pågående 
Artikel 176.1, 177.1, 178.1 och 179.1 Gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) och gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas, och som får delas mellan synkronområden. Pågående

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Transmission system operation (SO)