Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-30 20:15:29

Elöverföringens kvalitet

I ellagen och elförordningen styrs kraven främst mot att miniminivåer på kvaliteten för enskilda kunder ska upprätthållas. I Ei:s föreskrifter ställs krav som ska vara uppfyllda för att överföringen till en kund ska anses vara av god kvalitet.

Det finns krav om elöverföringens kvalitet

I Ei:s föreskrift ställs krav på maximalt antal avbrott som får förekomma per år, spänningskvalitet, utökade funktionskrav för högre lastnivåer samt trädsäkring för ledningar i elnätet. I de delar föreskriften handlar om spänningskvalitet preciseras även ansvarsfördelningen mellan elnätsägare och kund.

Krav på trädsäkring av luftledningar

Ei har inte detaljreglerat hur ledningsgator ska se ut. Istället har vi ställt ett generellt krav på elnätsföretag om trädsäkring så att det också finns utrymme för företagen att vara kostnadseffektiva.

Luftledningar med en spänning över 25 kV (25 000 volt) ska inte kunna få avbrott på grund av nedfallande träd. Även ledningar som har lägre spänning ska vara trädsäkert utförda om de överför el till andra nätägares nät.

Luftledningar som leder till eller från vissa anläggningar som producerar el, och som har betydelse för elnätets funktion ur leveranssäkerhetssynpunkt, ska vara trädsäkrade.

Utökade funktionskrav för högre lastnivåer än 2 MW

Utöver ellagens funktionskrav, att avbrott inte ska vara längre än 24 timmar, ställer Ei krav på uttags- och gränspunkter med en lastnivå som överstiger 2 megawatt (MW).

Reglerna har tagits fram för att säkerställa att elnätsföretagen lever upp till ellagens krav, det vill säga att avbrottstiden inte får vara längre än 24 timmar.

Utökade funktionskrav för högre lastnivåer än 2 MW

Lastintervall (megawatt)

Avbrottstid vid normala
återställningsförhållanden
(timmar)

Avbrottstid vid onormala återställningsförhållanden (timmar)

> 2 ≤ 5

12

24

> 5 ≤ 20

8

24

> 20 ≤ 50

2

24

> 50

2

12

Det finns undantag från ellagens funktionskrav

Ansvaret för trädsäkring vilar på elnätsföretagen och det handlar konkret om att de till exempel måste bredda och gallra ledningsgator, byta ut oisolerade luftledningar mot isolerade och förstärkta luftledningar, eller byta oisolerade luftledningar mot markförlagda nedgrävda kablar.

Funktionskravet, att avbrott inte får vara längre än 24 timmar, gäller inte om nätägaren kan visa att avbrottet berott på ett hinder som ligger utanför företagets kontrollansvar. Undantaget gäller när elnätsföretaget inte rimligtvis har kunnat förvänta avbrottet eller att följderna av avbrottet inte rimligen hade kunnat undvikas.

För att elnätsföretagen ska fokusera åtgärder i elnäten där de ger störst effekt på leveranssäkerheten, gör elnätsföretagen risk- och sårbarhetsanalyser av elnäten samt upprättar åtgärdsplaner. De elnätsföretag som har nät på spänningsnivåer under 220 kV är enligt ellagen skyldiga att årligen göra risk- och sårbarhetsanalyser samt upprätta en åtgärdsplan. Det betyder att kravet gäller alla lokalnäts- och regionnätsföretag, totalt cirka 170 elnätsföretag. Risk- och sårbarhetsanalyser, åtgärdsplaner och avbrottsdata är underlag och data som vi på Ei använder för tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten.

Mer information

Ei:s föreskrifter

Här kan du också ta del av Ei:s PM Spänningskvalitet i elnäten 2016-2021 Ei PM2022:07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL