Det finns krav om elöverföringens kvalitet

I ellagen och elförordningen styrs kraven främst mot att miniminivåer på kvaliteten för enskilda kunder ska upprätthållas. I Ei:s föreskrifter ställs krav som ska vara uppfyllda för att överföringen till en kund ska anses vara av god kvalitet.

I Ei:s föreskrift ställs krav på maximalt antal avbrott som får förekomma per år, spänningskvalitet, utökade funktionskrav för högre lastnivåer samt trädsäkring för ledningar i elnätet. I de delar föreskriften handlar om spänningskvalitet preciseras även ansvarsfördelningen mellan elnätsägare och kund.

Krav på trädsäkring av luftledningar

Ei har inte detaljreglerat hur ledningsgator ska se ut. Istället har vi ställt ett generellt krav om trädsäkring på elnätsföretaget så att det också finns utrymme för företagen att vara kostnadseffektiva.

Luftledningar med en spänning över 25 kV (25 000 volt) ska inte kunna få avbrott på grund av nedfallande träd. Även ledningar som har lägre spänning ska vara trädsäkert utförda om de överför el till andra nätägares nät.

Luftledningar som leder till eller från vissa anläggningar som producerar el och som har betydelse för elnätets funktion ur leveranssäkerhetssynpunkt ska vara trädsäkrade.

Utökade funktionskrav för högre lastnivåer än 2 MW

Utöver ellagens funktionskrav, att avbrott inte ska vara längre än 24 timmar, ställer Ei krav på uttags- och gränspunkter med en lastnivå som överstiger 2 megawatt (MW).

Reglerna har tagits fram för att säkerställa att elnätsföretagen lever upp till ellagens krav, det vill säga att avbrottstiden inte får vara längre än 24 timmar.

Lastintervall (megawatt)  Avbrottstid vid normala
återställningsförhållanden
(timmar)

Avbrottstid vid onormala återställningsförhållanden (timmar)

 > 2 ≤ 5  12  24
 > 5 ≤ 20    8  24
 > 20 ≤ 50    2  24
 > 50   2  12

Det finns undantag från ellagens funktionskrav

Ansvaret för trädsäkring vilar på elnätsföretaget och det handlar konkret om att elnätsföretagen till exempel måste bredda och gallra ledningsgator, byta ut oisolerade luftledningar mot isolerade och förstärkta luftledningar, eller byta oisolerade luftledningar mot markförlagda nedgrävda kablar.

Funktionskravet, att avbrott inte får vara längre än 24 timmar, gäller inte om nätägaren kan visa att avbrottet berott på ett hinder som ligger utanför företagets kontrollansvar. Undantaget gäller när elnätsföretaget inte rimligtvis har kunnat förvänta avbrottet eller att följderna av avbrottet inte rimligen hade kunnat undvikas.

För att elnätsföretagen ska fokusera åtgärder i elnäten där de ger störst effekt på leveranssäkerheten så gör elnätsföretagen risk- och sårbarhetsanalyser av elnäten samt upprättar åtgärdsplaner. De elnätsföretag som har nät på spänningsnivåer under 220 kV är enligt ellagen skyldiga att årligen göra risk- och sårbarhetsanalyser samt upprätta en åtgärdsplan. Det betyder att detta krav gäller alla lokalnäts- och regionnätsföretag, totalt cirka 170 elnätsföretag. Risk- och sårbarhetsanalyser, åtgärdsplaner och avbrottsdata är underlag och data som vi på Ei använder för tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten.

Syftet med att Ei analyserar elnätsföretagens redovisning är att säkerställa att elnätsföretagen systematiskt arbetar med att förebygga elavbrott och därmed förbättrar leveranssäkerheten för sina kunder.

Elnätsföretagen rapporterar uppgifter om leveranssäkerheten

Elnätsföretagen ska årligen rapportera uppgifter om avbrott, och andra uppgifter som kan kopplas till leveranssäkerheten, till Ei. Det som rapporteras är en summering av uppgifter som elnätsföretaget samlat in under året, alltså inte uppgifter om varje händelse. Uppgifterna används i Ei:s tillsynsarbete och kommer i framtiden att användas vid den kvalitetsjustering som ska göras av elnätsföretagens intäktsramar.

Utöver den årliga rapporteringen ska elnätsföretagen löpande redovisa uppgifter om större eller omfattande elavbrott till Ei. Senast 30 dagar efter att en större störning har avhjälpts, till exempel efter att en storm har inträffat, ska elnätsföretaget rapportera uppgifter om händelsen till Ei.

En större störning definieras för närvarande som:

  • då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar
  • då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar.

Med uttagspunkt menas varje enskild anslutning som finns i elnätet. Det kan vara anslutningar både till privatpersoner och företag.