Ei har nu påbörjat arbetet med att jämföra de slutliga intäktsramarna med de intäkter som företagen haft under perioden 2012–2015. Jämförelsen kommer att visa om intäkterna överstigit eller understigit den slutliga intäktsramen. Ei kommer utifrån jämförelsen att fatta beslut om att minska eller öka intäktsramen för respektive elnätsföretag för den nuvarande perioden 2016–2019. Om ett elnätsföretags samlade intäkter överstigit intäktsramen med mer än 5 procent ska överdebiteringstillägg tas ut.

Ett underskott går förlorat om det inte utnyttjas under påföljande tillsynsperiod. Detta innebär att en ökning av intäktsramen endast kan utnyttjas under tillsynsperioden 2016–2019.

Elnätsföretagen kommer att få tilläggsbeslut som visar utfallet av jämförelsen mellan intäkterna och de slutliga intäktsramarna. Ett alternativ hade varit att ompröva beslutet om fastställande av intäktsram för perioden 2016–2019, men då många av dessa beslut är överklagade är det inte möjligt att ompröva besluten innan rättsprocesserna är avgjorda. Ei har därför valt att använda alternativet med tilläggsbeslut. De företag som har överklagat sitt beslut om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 kommer däremot inte att kunna få ett tilläggsbeslut innan denna rättsprocess är avgjord.

Tilläggsbesluten kommer att publiceras löpande på ei.se.

Nu jämförs intäkterna för perioden 2012–2015 med de slutliga intäktsramarna

by , https://www.ei.se, 2017-03-15 12:48:48

Energimarknadsinspektionen (Ei) fattade under 2016 beslut om elnätsföretagens slutliga intäktsramar för perioden 2012–2015, det vill säga hur hög avgift företagen totalt fått ta ut av sina kunder under perioden.

Ei har nu påbörjat arbetet med att jämföra de slutliga intäktsramarna med de intäkter som företagen haft under perioden 2012–2015. Jämförelsen kommer att visa om intäkterna överstigit eller understigit den slutliga intäktsramen. Ei kommer utifrån jämförelsen att fatta beslut om att minska eller öka intäktsramen för respektive elnätsföretag för den nuvarande perioden 2016–2019. Om ett elnätsföretags samlade intäkter överstigit intäktsramen med mer än 5 procent ska överdebiteringstillägg tas ut.

Ett underskott går förlorat om det inte utnyttjas under påföljande tillsynsperiod. Detta innebär att en ökning av intäktsramen endast kan utnyttjas under tillsynsperioden 2016–2019.

Elnätsföretagen kommer att få tilläggsbeslut som visar utfallet av jämförelsen mellan intäkterna och de slutliga intäktsramarna. Ett alternativ hade varit att ompröva beslutet om fastställande av intäktsram för perioden 2016–2019, men då många av dessa beslut är överklagade är det inte möjligt att ompröva besluten innan rättsprocesserna är avgjorda. Ei har därför valt att använda alternativet med tilläggsbeslut. De företag som har överklagat sitt beslut om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 kommer däremot inte att kunna få ett tilläggsbeslut innan denna rättsprocess är avgjord.

Tilläggsbesluten kommer att publiceras löpande på ei.se.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.